Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.

Kalenderarkiv

Dialogkonferanse: 2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps
Digital markedsdialog – Sømløse velferdsteknologitjenester
Fast Track Sirkulærøkonomi – presentasjon av vinnerforslag!
Nye løsninger for måling av vitale parametere på akutt-pasienter
Fremtidens Hurtigbåt del II – åpent dialogvindu NÅ
Digital innbyggerdialog – webløsning
Dialogkonferanse mellom offentlige byggherrer og leverandører i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag
Dialogkonferanse – evaluering av tiltak i «Sammen Mot»
Digital dialogkonferanse: Desentralisert produksjon av tørket blodplasma
Forsvarsbygg inviterer til dialogkonferanse om utviklingen av mer fleksible og mobile bygg
560 milliarder: IKT-Norges anskaffelseskonferanse 2021
Introwebinar til innovative anskaffelser og mulighet for støtte
Presentasjon av konsepter for Smart Digital Eiendomsledelse
Dialogkonferanse om dagsturhytter i Rogaland
Digital dialog for varsling av skred over vei, del 2.
Nå kommer StartOff!
Digital markedsdialog – Fortsette å bli bedre!
Digital dialogkonferanse: Drift av fylkesveier i Rogaland
Hvordan kan innovative anskaffelser bidra til å nå bærekraftsmålene?
Innkjøpsledernettverket
Digital dialogkonferanse: Bilflåte som del av mobilitetstilbud
Webinar: Innovative anskaffelser for å løfte lokal næringsutvikling
Presentasjon av vinnerkonsepter Smart Digital Eiendomsledelse
Webinar – Innovative anskaffelser på vestlandet
Digital leverandørkonferanse – ombruk av byggematerialer
Team innovative anskaffelser
Innkjøpsledernettverket
Dialogkonferanse, Kystverket; støtteverktøy for lostjenesten
Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Digital markedsdialog; Rett utstyr på rett plass til rett tid uten bruk av helsepersonell
Invitation to dialogue conference on automated baggage handling
Webinar om utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser.
Leverandørkonferanse Helse
Markedsdialog om flomrespons, – framtidens lokale flomvarslingsverktøy
Dialogkonferanse om innovativ bruk av norsk tre i nytt regjeringskvartal
Teknologi for opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helsevern
Bærum kommune skal benytte 14 millioner kroner til utvikling av ny løsninger for overvannshåndtering i kommunen og inviterer til markedsdialog
Webinar: Hvordan gjennomføre behovskartlegging digitalt i offentlige anskaffelser
Nettverksmøte for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter
Digitalt dialogmøte – Klima og miljøvennlig fjerning av snø
Hvordan øke og forbedre samhandlingen mellom startup-bedrifter og offentlige virksomheter?
Utviklingspartner for Vinterdrift av veg ønskes. Digitalt informasjonsmøte om kunngjøring.
Digitalt dialogmøte: Følgeforskning for KS’ Partnerskap for radikal innovasjon
Digital information meeting – Zero emission delivery of goods
Videre utvikling av nullutslipps hurtigbåter
Webinar: Utlysning til innovasjonspartnerskap 2020
Webinar – utlysning av midler til Automatisk miljøovervåking
Dialog om mulige løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam
Dialog om passasjer og sykkelferge med elektrisk drift, tilpasset for fremtidig autonomitet
Utlysning av innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK» – informasjon og partnering
Lørenskog kommune og Husbanken inviterer til dialog om nye samarbeidformer rundt boligsosiale utfordringer
Opening the innovation space through innovative procurement
Markedsdialog om digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger ved NTNU
Dialogkonferanse Smart Digital Eiendomsledelse
Prosjektverksted: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020
Informasjonsmøte: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020
European Blockchain Pre-Commercial Procurement
Dialogkonferanse for Smart vintervei
Startprogram for innovative anskaffelser – statlige innkjøpere
Klimagrunn – dialog og workshop
Dialogkonferanse om 5.generasjons svømmeanlegg
Markedsdialog om teknologiske løsninger for flomvarsling
Digitale verktøy for innovative anskaffelser
Startprogram for Innovative anskaffelser
Regionalt forskningsfond Hovedstaden: Informasjonsmøte
Dialogmøte: hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon?
Fylkesmøte – Vi samler alle landets fylker for felles løft i strategisk bruk av innovative anskaffelser
Best Value – B+ sertifisering
Markedet inviteres til innspill til nye løsninger til drikkevannsledninger som reduserer vannlekkasje og som er gravefri
Dialogkonferanse – videosamtale med AMK
Startprogram for innovative anskaffelser Mo i Rana
Invitasjon til nettverksmøte for sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer
Dialogkonferanse – automatisk miljøovervåking, Miljødirektoratet
Vil du være med å utvikle hydrogenproduksjon og -distribusjon av innestengt kraft fra småkraftverk?
Innkjøpsmakt gir grønne innovasjoner
INNOVATION PROCUREMENT EXCHANGE: BOOSTING PUBLIC SECTOR BUYERS AND INNOVATIVE SUPPLIERS
Markedsdialog sveiseteknologi – Fjordkryssingsprosjektet
Invitasjon til dialogkonferanse om sirkulær anskaffing av møblar
Hvordan sette krav om avfallsfrie byggeplasser?
Dialogkonferanse Ski vest – ny ungdomsskole og barnehage
Dialogkonferanse utvikling av innovative sekundærrenseanlegg
Industri, fagmiljø og entreprenører inviteres til å utvikle rimeligere løsninger for bruer over 40 meter
Arendalsuka: Innovative anskaffelser – medisin for omstilling?
Dialogue conference: How can we help more refugees recieve Information, Councelling and Legal Assistance?
Invitasjon til dialogkonferanse vedr. prosjektering og bygging av Hov ungdomsskole
Næringslivet presenterer grønne løsninger for Oslo kommune
Ny leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen
Samling 4: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»
Vi må ha mer miljøvennlig kunstgress – mer optimale løsninger etterlyses
Helse Bergen inviterer til markedsdialog
Zero is the new Hero: Big buyers joining forces to achieve zero emission construction sites
Innsiktworkshop – avfallsfrie byggeplasser
Forsknings- og innovasjonsmidler til bruk for utvikling av utslippsfri turisttransport på Geirangerfjorden
Dialogkonferanse – Smartere Transport
Dialogmøte om stordata-bruk for å samle reisedata
Avfallsfrie byggeplasser – dialogkonferanse
Frokostmøte om Innovative Anskaffelser i Kirkenes
Leverandører som reduserer CO2-utslipp i bygg inviterer offentlige byggherrer til dialogkonferanse
Nå starter arbeidet med utslippsfri turist-sjøtransport i Geirangerfjorden
Dialogkonferanse om Nytt fylkeshus i Skien
Leverandørkonferanse Smarte byer – hvordan tilgjengeliggjøre og nyttiggjøre seg av data?
Trøndelag utfordrer næringslivet til nye, fremtidsrettede former for fjordkryssing
Informasjonsmøte Oslo: 100 millioner kroner lyses ut til innovative anskaffelser!
Seminar; offentlig-privat innovasjon, Lillehammer
Seminar; offentlig-privat innovasjon, Hamar
Hvordan kan start-ups og offentlige virksomheter drive med innovasjon sammen på en god måte?
Dialogkonferanse Nytt sykehus i Drammen – sikkerhet, lås og beslag
Anskaffelse av innovasjon i Møre og Romsdal
Informasjonsmøte Bergen: offentlig-privat innovasjon
Samling 3 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Samling 3: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»
Dialogkonferanse om morgendagens sykehjem, Moelv.
Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser i Trondheim
Dialogkonferanse om løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke
Dialog – én til én-møter – om fremtidens analysehall på Nytt sykehus i Drammen
Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike
Digital dialogkonferanse om system for delegering av myndighet og tilgangsstyring
Skal du selge til det offentlige?
Dialogkonferanse om tolketjenester
Vil du selge til det offentlige?
Samling 2 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner gjennomfører markedsdialog sammen for mer bærekraftige bygg
Dialog/frokostmøte om næringsutvikling i landsbykonsept på Strømme
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Grønt byggskifte
Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte