Digital dialogkonferanse: Hva er digital kompetanse?

KS inviterer til digitalt dialogmøte 6. mai kl. 13:30-15:00 i forbindelse med at de planlegger å lyse ut en konkurranse på FoU-prosjektet «Hva er digital kompetanse?». Formålet med dialogmøtet er å presentere nærmere KS’ behov for prosjektet og motivere markedet til å komme med spennende innspill.

Tidspunkt

Torsdag 6. mai 2021 kl. 13:30 - 15:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Bakgrunn

Gjennom funn i ulike utredninger ser KS at mangel på relevant digital kompetanse er en stor utfordring som nevnes av ledere på alle nivå i kommunal sektor.
Felles for mange av disse undersøkelsene er at de ikke går inn i hva slags overgripende digitale kompetansebehov
og tjenestespesifikke digitale kompetansebehov som etterspørres.
Mangel på et konkret og felles begrepsapparat var også bakgrunnen for å innføre begrepet “profesjonsfaglig
digital kompetanse” for lærere i 2015, og senere utvikling av et rammeverk for dette. Begrepet er i dag godt
innarbeidet i sektoren. Rammeverket har fått internasjonal oppmerksomhet og er i dag viktig verktøy for utvikling
av studieplaner, kompetanseplanlegging, forskning og undersøkelser i utdanningssektoren.

Arbeidet med å utforme nasjonal kompetansepolitikk er inne i en ny fase, hvor KS må være tydelig på konkrete
kompetansebehov i kommunal sektor. I 2021 vil KS tale kommunesektorens sak i arbeidet med blant annet
kommende strategi for digital kompetanse, tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, kommende strategi
for høyere yrkesfaglig utdanning, forventningene/målene i digital strategi for offentlig sektor, implementering av
kommende digitaliseringsstrategi for UH-sektoren, revidering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi, og ny
intensjonsavtale for samarbeid mellom regjeringen, arbeidslivets parter og universitets- og høgskolesektoren.

Parallelt med at kompetansegapet øker, kommer det stadig flere digitale fellesløsninger som kommuner og
fylkeskommuner må ta inn og skape effekter av – helt ut i tjenestene. Målet om én digital offentlig sektor vil
kreve større grad av samhandling på tvers av faggrupper, tjenester og forvaltningsnivåer om utvikling og bruk av
løsninger. Dersom man ikke jobber målrettet med digital kompetanseutvikling og -sammensetting i kommunal sektor, står man i fare for at det eksisterende kompetansegapet øker i kommuner som mangler ressurser/kapasitet til å jobbe metodisk og strategisk med dette.

Disse utfordringene ønsker KS at prosjektet skal bidra til å løse

 • Per i dag opplever KS at det er en manglende forståelse og en uklar og sprikende oppfatning av hva som legges i begrepet digital kompetanse i ulike profesjoner, roller og fagområder i kommunal sektor. Dette gir et mangelfullt grunnlag for å påvirke rammer for hva som defineres som arbeidsrelevante utdannings- og opplæringstilbud (i fag- og yrkesopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning), knyttet til digital kompetanse.
 • Videre mangler KS kunnskap om hvordan overgripende digitale kompetanseområder og tjenestespesifikke digitale kompetanseområder utfyller hverandre innenfor utvalgte tjenesteområder. Dette gjør det krevende å utvikle gode verktøy og metoder som kan hjelpe kommunesektoren i arbeidet med kompetanseplanlegging knyttet til digitalisering innenfor utvalgte tjenesteområder.Oppdraget skal igangsettes i august 2021 og ferdigstilles i mars 2022.

Behov

KS ønsker hjelp til å finne svar på spørsmål som:

 • Er det behov/utfordringer vi ikke har vurdert, men som er relevante for begrepsutvikling og forståelsen av digital kompetanse, og som derfor bør inngå i tilbudsforespørselen?
 • Fra et leverandørperspektiv, er dette utfordringer dere kan levere løsninger på innenfor gitt tidsramme?
  Hvis ikke: Hva bør justeres?
 • Hva kan være nyttige avgrensninger for prosjektet som kan tydeliggjøres i oppdraget?
 • Er det noe i oppdraget som kan bidra til å fremme samarbeid mellom flere fagmiljøer for å gi et bedre resultat?
 • Hvilke utfordringer ser dere som leverandører for selve gjennomføringen av slike prosjekter?
 • Gitt at dette blir starten på et større kartleggings- og/eller utviklingsarbeid, hva er viktig å få belyst i dette prosjektet / på dette stadiet?

Dialogmøtet

Dialogmøtet blir torsdag 6. mai klokken 13.30-15.00 og avholdes digitalt. Formålet med dialogmøtet er å presentere KS` behov og motivere markedet til å komme med spennende innspill.

I etterkant av dialogmøtet vil KS invitere interessenter til å gjennomføre individuelle samtaler i perioden 10- 11.mai. De individuelle samtalene vil bli benyttet blant annet som grunnlag for å utvikle endelig konkurransegrunnlag. Forretningssensitiv informasjon som deles i de individuelle møtene vil behandles konfidensielt.

Foreløpig agenda:

 • Innledning v/KS
 • Bakgrunn, mål og rammer for arbeidet
 • Beskrivelse av behov for bistand
 • Informasjon om anskaffelsesprosessen
 • Spørsmål og dialog

Påmelding skjer innen 5. mai 2021 kl. 12 via digital påmeldingsløsning.
Ønske om individuelle møter i etterkant av dialogmøtet gis i påmeldingen.

 

 

Meld deg på