Markedsdialog om digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger ved NTNU

NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetsbiblioteket skal for første gang inngå samarbeid med ekstern, privat aktør for digitale løsninger på formidling av dokumenter og kildesamlinger. I den forbindelse har NTNU behov for å snakke med potensielle leverandører i forkant av en konkurranse. NTNU ønsker å drøfte behovene, samt få svar på en del spørsmål fra markedet. Det er avgjørende at løsningen kan bidra til å oppfylle overordnede mål som mer forskning gjennom lettere tilgang og mer bruk av kildene.

Tidspunkt

Fra mandag 3. februar 2020 kl. 10:00
Til tirsdag 4. februar 2020 kl. 15:00

Sted

NTNU Hovedbygning, Gløshaugen, Høgskoleringen 1, Trondheim. Rom 329

Om arrangementet

Markedsdialogen kan strekke seg over 2 dager, med en felles plenumsdel før lunsj dag 1 den 3. februar, og en-til-en-møter etter lunsj dag 1 og ev dag 2 den 4. februar. Påmelding her snarest. Meld hvilket tidspunkt dere ønsker for en-til-en-møte.

Her finner du Doffin/TED-utlysingen, og HER finner du dialognotatet med mer info om behovet, målbilde og dialogen. English Version Dialogue document. 

NTNU ønsker å komme i kontakt med leverandører som har erfaring fra leveranser til arkiv, museums- og biblioteksektoren eller til tilsvarende kundegrupper, og med egnede løsninger og leveranser, og erfaring med utvikling og implementering av sammenlignbare løsninger, som har god forståelse av faglige og teknologiske utviklingstrender. Hvis NTNU gjennom markedsdialogen avdekker utviklingsbehov, vil det bli sett på omfang og hvordan dette kan løses praktisk, finansielt og kontraktmessig. En ønsker fortrinnsvis skytjenester med minimale behov for lokal installasjon og drift.

Dette representerer et pilotprosjekt for å teste ut andre strategier og leveransemodeller, innen en sektor som i høy grad har basert seg på egenutvikling. En anskaffelse av eksternt utviklede løsninger vil ha en betydelig signaleffekt, og vil for leverandører også være en mulighet for å profilere seg selv og sine løsninger innenfor sektoren.