Dialogmøte om stordata-bruk for å samle reisedata

Onsdag 10. april blir det dialogkonferanse i Oslo om prosjektet og Vegvesenets behov for eksterne leverandører med relevant teknologi.

- Vi er kjent med at det er flere aktører i markedet som kan tilby reisedata samlet inn med automatiske løsninger. Vi ønsker å ta del i teknologiske muligheter og innovasjon. Vi vurderer derfor å invitere til en konkurranse om å levere slike data, sier seniorrådgiver Bjor Grønnevet i Vegvesenet.

Tidspunkt

Onsdag 10. april 2019 kl. 12:00 - 15:00

Sted

Statens vegvesen i Østensjøveien 32 i Oslo.

Om arrangementet

Bakteppet er at data om trafikk og reisemønster er et nødvendig grunnlag i vegplanlegging, by- og tettstedsutvikling, bompengeutredninger, samordnet bolig, areal og transportplanlegging, mobilitetsplanlegging og virksomhetsstyring og -planlegging. Dagens manuelle metoder for innhenting av data om dette er ressurskrevende og gir begrenset mengde data.

– Målet med er todelt: Bruke nye datakilder til å framskaffe data med kjent kvalitet om reisevaner og trafikkmønster i byer og tettsteder, samt effektivisering og redusert ressursbruk. Vi ønsker å utvikle en metodikk for innsamling og bearbeiding av data til å analysere rutevalg, reisemiddelfordeling og reisetider for privatbilister, næringstransport, kollektivreisende, gående og syklende, sier seniorrådgiver Liesl Hagelberg.

Les mer her

Påmelding