Dialogkonferanse; Drift og vedlikehold fylkesveg Sunnfjord nord

Vestland fylkeskommune planlegger utlysing av driftskontrakt for 517 km fylkesveg og 5,5 km gang/sykkelveg nord i fylket.

Tidspunkt

Torsdag 29. juni 2023 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Teams

Om arrangementet

Vestland fylkeskommune skal lyse ut ny driftskontrakt på fylkesvegnettet (4609 Sunnfjord nord) og ser på nye muligheter for å bedre utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket bl.a for å redusere utslipp i tråd med fylkeskommunens klimaambisjoner, samt utgangspunkt for et godt kontraktssamarbeid.

Derfor oppfordres nå leverandørbransjen til å komme med gode og framtidsretta løsninger for mer bærekraftige og innovative tjenester enn i tradisjonelle driftskontrakter.

Fylkeskommunen ønsker bl.a innspill på best mulige driftsløsninger sett opp mot generell drift, vinterdrift, klima og miljø og pris.

Se veiledende kunngjøring i Doffin samt dialognotat og invitasjon, for spørsmål Vestland fylkeskommune ønsker innspill på, og benytt denne muligheten til å påvirke konkurransen i tidligfase.

Målet med denne dialogkonferansen og de påfølgende 1-1 møtene i august er å få gode innspill fra bransjen som i neste omgang kan brukes til utforming av kontraktene.

Forretningssensitiv informasjon som deles i disse møtene blir behandlet konfidensielt.

 

Kontaktpersoner:

Vestland fylkeskommune:  Elling Utne, Elling.Utne@vlfk.no  tlf.: 95 79 87 32

LUP: Stig Bang-Andersen,  sba@lup.no

Se opptak fra dialogkonferansen 29. juni:

Meld deg på