Dialogkonferanse: Sammen for fremtidens kompetansebehov – ungdom og arbeidsliv

NAV-kontorene i "Nedre Viken" inviterer til dialogkonferanse for å utforske mulighetsrommet rundt et alternativt tilbud tilpasset ungdom som faller ut av ordinære opplæringsløp. Målet er at ungdom fullfører utdannings- og kompetanseløp, og bedrifter får større tilgang på relevant arbeidskraft.

Tidspunkt

Tirsdag 3. september 2024 kl. 08:30 - 12:00

Sted

Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 1712 Sarpsborg

Om arrangementet

NAV Nedre Viken er prosjekteier. NAV Nedre Viken dekker region Nedre Glomma og består av NAV-kontorene i Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Halden og Aremark.

Det er avdekket et behov for økt tverrsektoriell samhandling innen offentlig sektor, og mellom offentlig og privat sektor. Fra et arbeidsgiverperspektiv vil det være avgjørende å få dekket sitt fremtidige behov for faglært arbeidskraft. Her ser NAV en uutnyttet ressurs i ungdommer som i dag faller utenfor.

På bakgrunn av overnevnte ønsker vi å fokusere på følgende problemstilling:

Hvordan kan økt tverrsektoriell samhandling bidra til at flere ungdom fullfører utdanning, sikrer varig tilknytning til arbeidslivet og at bedrifter får dekket sitt kompetansebehov?

Formål

Hensikten med dialogkonferansen er å få belyst problemstillingen, borre i behovet og identifisere mulige løsninger i samarbeid med flere aktører. NAV Nedre Viken ønsker å bruke denne kunnskapen i en videre utarbeidelse av et arbeidsrettet tiltak, som ikke ligner de tiltakene som allerede tilbys.

Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som enten finnes i markedet per i dag, eller som kan utvikles.

Spørsmål som NAV Nedre Viken ønsker innspill på for målgruppen ungdom i utenforskap:

  • Hvordan kan vi samhandle på nye måter for å gi disse ungdommene stabil tilknytning til arbeidslivet?
  • Hvordan kan vi sørge for at disse ungdommene kan bidra til å dekke arbeidsgivernes kompetanse- og rekrutteringsbehov?
  • Hvilken støtte trenger arbeidsgivere for å inkludere disse ungdommene i større grad?
  • Hvordan kan vi forbedre, effektivisere og koordinere et utvidet støtteapparat rundt disse ungdommene?

Målgruppe

Arbeidsgivere/bransjeorganisasjoner fra næringer i regionen med rekrutteringsutfordringer, relevante aktører fra utdanningsetaten, og andre offentlige aktører som kan bidra med innspill. Dialogkonferansen er også åpen for andre interessenter og mulige bidragsytere.

Kunngjøring i doffin

Tentativt program

08:30 Registrering med lett servering

09:00 Velkommen

  • Dypdykk i prosjektet – utfordringer og behov
  • Verdien av dialog v/Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
  • Statistikk, samfunn og levekårsutfordringer

10:15 Dialog og diskusjon

11:50 Veien videre

12:00 Lunsj

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Arne Hæhre, NAV Øst-Viken, arne.hehre@nav.no

Meld deg på