Invitasjon til dialogkonferanse vedr. prosjektering og bygging av Hov ungdomsskole

Formålet med konferansen er å føre en dialog om målene for prosjektet, og hvordan disse på best måte kan nås i samspillet mellom leverandører og oppdragsgiver. Herunder vil oppdragsgiver være spesielt interessert i leverandørenes synspunkter på innovative løsninger i forhold til funksjon og bærekraft, samt ønsket kontraheringsstrategi og gjennomføringsmodell.

Tidspunkt

Tirsdag 18. juni 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Auditoriet på Benterud skole, Harald Hardrådes gate 31, 3511 HØNEFOSS

Om arrangementet

Ringerike kommune er inne i en periode med en større opprustning av sentrumsskolene for å få oppgraderte skolebygg, som legger til rette for en fremtidig vekst i kommunen.
Det er satt av midler til Hov ungdomsskole med tilhørende idrettshall. Skolen dimensjoneres for 375 elever hvorav 15 elever skal tilhøre en forsterket avdeling/en avdeling for særlig tilrettelegging av opplæringen. Skolen skal inneholde alle primære skolefunksjoner. Idrettshallen skal ha en aktivitetsflate inkl. sikkerhetssone på 25x45m. Hallen behandles i egen sak i slutten av juni.

Dialogkonferanse er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen Ringerike kommune ønsker seg. Det er ønskelig å innhente mer kunnskap om områdene beskrevet i avsnitt 2 i vedlagt dialognotat, for å sikre at Hov ungdomsskole på Ringerike blir et mest mulig framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg.

Kommunen ønsker innspill til mulige løsninger og tenkemåter når det gjelder:

  • Valg av hensiktsmessig anskaffelsesprosedyre.
  • Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, lave driftskostnader
  • Det er i prosjektet ønskelig å være spenstig innenfor prosjektets ramme når det gjelder målsettinger for klima, energi og innemiljø. Det vises til punkt 2.2. Leverandørene oppfordres til å komme med innspill om hvordan ambisjonene kan nås.

Målgruppen for dialogkonferansen er: Entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører og leverandører.

Utfyllende informasjon om prosjektet og detaljert program for dialogkonferansen finnes i vedlagt Dialognotat – invitasjon_til_dialogkonferanse 18.juni 2019

Vedlagt er også Utkast Rom- og funksjonsprogram Hov ungdomsskole

Påmelding til: svenning.fagervoll@wsp.com

Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon for alle påmeldte (mobil og e-postadresse).

Påmeldingsfrist: 13.06.19