Dialogkonferanse: Revitalisering av Østre brygge, Porsgrunn kommune

Revitalisering av 425 m med kaifronter på Østre brygge i Porsgrunn kommune for å tilføre sentrum nye kvaliteter i tillegg til å løse problemet med kaier i dårlig forfatning. I tillegg til målsettingene om et nytt attraktivt byrom som spiller på lag med omgivelsene i sentrum, har kommunen miljø og klima-ambisjoner for anskaffelsen. Nå inviterer kommunen til dialog og samspill med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen.

Tidspunkt

Fredag 31. mai 2024 kl. 12:00 - 15:30

Sted

Porsgrunn kommune Teknisk bygg, Rådhusgata 7, 2 etg eller digitalt via Teams

Om arrangementet

Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ, offentlig anskaffelse der det legges opp til dialog og samspill med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen. Porsgrunn kommune inviterer derfor interesserte landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører til leverandørdialog. Leverandørdialogen vil bestå av en dialogkonferanse og derpå en-til-en-møter med de aktørene som ønsker det.

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Porsgrunn kommune kan nå målsettingene med anskaffelsen – ref. målsettingene under:

 • Gjøre Porsgrunn kommune til en enda bedre kommune å bo i
 • Bidra til en fremtidsrettet byutvikling
 • Fornye elvebredden
 • Løse utfordringer med dårlig tilstand på eksisterende kaier
 • Nytt attraktivt byrom som spiller på lag med omgivelsene i sentrum av byen
 • Økt folkeliv i sentrum som bidrar til et levende bysentrum, mer turisme og økt grunnlag for næringsliv sentralt
 • Være tilpasset helårs bruk

Ambisjoner/målsettinger for miljø og klima:

 • Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Klimagassutslipp fra materialer reduseres med mest mulig ift. dagens kaier
 • Høy levetid og lav LCC for løsning
 • Fossilfri/fossilminimert byggeplass i gjennomføringsfasen, muligheter og konsekvenser
 • Miljøvennlig avfallshåndtering i bygge- og driftsfasen. Stikkord: plastfri byggeplass, avfallsreduksjon mm.

Se invitasjon og program for dialogkonferansen:  Dialogkonferanse Østre brygge Porsgrunn kommune

 

Meld deg på