Dialogkonferanse mellom offentlige byggherrer og leverandører i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) inviterer i samarbeid med KS og NHO Trøndelag til digital dialogkonferanse om byggeprosjekter i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag.

Tidspunkt

Tirsdag 9. mars 2021 kl. 09:00 - 11:30

Sted

Digitalt dialogmøte. Lenke sendes i forkant til påmeldte.

Om arrangementet

Mål for dialogkonferansen

Trøndelag består i all hovedsak av små og mellomstore kommuner. 28 av de 38 kommunene har under 10 000 innbyggere. Ingen av byene utenom Trondheim har mer enn 25 000 innbyggere. Alle disse kommunene bygger formålsbygg og idrettsanlegg som skal være gode verktøy for tjenester og trivsel for innbyggerne i kommunene. Kommunen har behov for bistand for å realisere brukerorienterte, miljøvennlige og framtidsrettede bygg og idrettsanlegg. Derfor ønskes dialog med det markedet som kan bidra til dette.

På dialogkonferansen vil vi sette søkelys på følgende problemstilling:

Hvordan kan vi gjennomføre gode byggeprosjekter i distriktene, og hvordan kan prosjektene bidra til lokal næringsutvikling?

Gjennom dialogkonferansen ønsker vi å bidra til:

  • økt kunnskap blant leverandører i distriktene om kommunenes byggeprosjekter og hvilken kompetanse og bistand kommunene ønsker i prosjektene.
  • økt kunnskap om hvordan kommunene tenker om lokalt næringslivs mulighet for deltakelse og utvikling gjennom prosjektene – hvilke bedrifter har vi i vårt lokalsamfunn som kan og vil levere i byggeprosjektet?
  • at leverandører i distriktene kommer til orde med sine ønsker og utfordringer når det gjelder deltakelse i kommunale byggeprosjekter og egen bedriftsutvikling.

Målgruppe

Målgruppene for dialogkonferansen er offentlige byggherrer, som kommuner, og leverandørmarkedet. Dette kan dreie seg om leverandører innen for eksempel bygg, elektro, VVS, byggematerialer, maskin og entreprenører.

Geografisk nedslagsområde vil være Trøndelag og tilgrensende regioner, som Helgeland, Nordmøre, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Vi henvender oss spesielt til leverandører i distriktene som kan være aktuelle leverandører til små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag.

Foreløpig program

  • Faglige innlegg
  • Presentasjoner  fra kommuner som står i ulike faser av sine byggeprosjekter. For noen kommuner kan det være aktuelt å følge opp dialogkonferansen med tilbud om 1:1-konferanser med leverandører
  • Gruppearbeid med spørsmål knyttet til problemstillingen (satt sammen av kommuner og leverandører)
  • Mulighet til å stille spørsmål
  • Felles oppsummering

Påmelding

Påmeldingsfristen er fredag 5. mars.

Det er gratis å delta.

Det vil være en fordel om flere fra hver kommune eller leverandør deltar. Fra kommunene ser vi gjerne at både bygg- og tjenestesida er representert (helse, skole, kultur etc.).

For spørsmål ta kontakt med:

Innovasjonspådriver Elisabeth Smith