Ny leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen

I mars 2019 godkjente Helse Sør-Øst RHF forprosjektrapporten som grunnlag for videre arbeid med Nytt sykehus i Drammen. Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF ønsker nå å informere nærmere om den videre anskaffelsesprosessen og gå i dialog med markedet i tilknytning til de fem fagområdene - bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr.
Målet med dialogen er å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen, samt få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodeller.

Tidspunkt

Torsdag 13. juni 2019 kl. 08:30 - 12:00

Sted

Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø torg 7, Drammen

Om arrangementet

Kort om byggeprosjektet (2019-)

Byggearbeidene for nytt sykehus i Drammen planlegges med oppstart høsten 2019. Innfasing for full drift av det nye sykehuset er planlagt fra sommeren 2025.

Prisjustert kostnadsramme for nytt sykehus i Drammen er 9 966 millioner kroner, inklusiv stråleenhet og ikke-byggnær IKT.

Byggearbeidene starter med klargjøringsarbeider på byggetomta. Dette omfatter riving og miljøsanering av eksisterende bygg på tomten, omlegging av Nøstebekken, etablering av anleggsveier, fremføring og omkobling av høyspent, samt etablering av nødvendig byggeplassrigg for første fase.

Deretter starter graving, spunting og fjerning av gamle peler for å klargjøre byggegropa for kjellerarealet. Arbeidet med byggegropa vil pågå fram til sommeren 2020. Parallelt med at siste del av byggegropa gjøres klar, starter arbeidene med peling og fundamentering for kjellerarealet.

Pelearbeidene og grunnarbeidene er omfattende. Bygningsmassen er stor og er fordelt på seks bygg. Det legges derfor opp til en delvis overlapp mellom hovedaktivitetene i råbyggsfasen. Dette er nødvendig for å kunne avslutte byggearbeidene i løpet av 2024, slik at trinnvis idriftsettelse og ibruktagelse kan skje fra slutten av 2024.

Fremdriftsplanen er etablert med nødvendig slakk og tidsreserver for å sikre at sidestilte entreprenører for de innledende råbyggsarbeidene har god tilkomst for sine arbeider.
Innvendige tekniske installasjoner og bygningsmessige arbeider vil pågå over en periode på to år, fra 2. kvartal 2022. Byggene skal være mekanisk ferdigstilt innen sommeren 2024 og igangkjøring og testfase vil foregå fra påsken 2024.

Invitasjon til ny leverandørkonferanse

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer nå til en ny Leverandørkonferanse om nytt sykehus i Drammen.

Se her for mer informasjon og program:

Leverandørkonferanse Nytt Sykehus i Drammen 13 juni 2019

PÅMELDING

Vedlagt er også Detaljregulering Nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark – KORTVERSJON LAV OPPLØSNING

Forprosjektrapporten i sin helhet finner dere HER