Dialog om passasjer og sykkelferge med elektrisk drift, tilpasset for fremtidig autonomitet

Tønsberg kommune inviterte til en dialogkonferanse i forbindelse med anskaffelse av en miljøvennlig, autonom ferge over Husøysund i 2016. Man ønsket den gangen å få innspill på en mulig anskaffelse av en miljøvennlig, autonom ferge i én og samme anskaffelse. På grunn av flere forhold ble denne anskaffelsesprosessen «lagt på is» og det ble vurdert andre former for gjennomføring av anskaffelsen. Nå inviterer Tønsberg kommune til en ny dialog for anskaffelse av passasjer- og sykkelferge med elektrisk drift, tilpasset for fremtidig autonomitet. Dialogkonferansen 24.mars - med fysisk tilstedeværelse hos Tønsberg kommune, er nå avlyst grunnet situasjonen med korona-viruset. Det jobbes med en digital gjennomføring av dialogen. Nærmere informasjon kommer.

Tidspunkt

Tirsdag 24. mars 2020 kl. 09:30 - 13:00

Sted

Gjennomføres digitalt

Om arrangementet

Kommunen ønsker å tilby en miljøvennlig transportløsning for gående og syklende over Husøysundet i Tønsberg kommune, og at anskaffelse og drift gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Målet med trinn 1 av prosjektet er å anskaffe en el-ferge som skal trafikkere over Husøysundet (Husøy – Husvik) inkludert nødvending landbasert infrastruktur. El-fergen skal være forberedt for en framtidig autonom driftsløsning, konstruert for helårsdrift og skal ha en universell utforming. Trinn 2 av prosjektet vil være å utvikle og prøve ut autonome løsninger for operasjonell drift av fergen. Dialogkonferansen og påfølgende anskaffelse gjelder kun trinn 1.

Tønsberg kommunen ønsker innspill, forslag og spørsmål som kan bidra til en best mulig utforming av konkurransegrunnlaget. Som eksempler på forhold kommunen ønsker tilbakemeldinger på nevnes:

  • Er det forhold kommunen ikke har tenkt på i behovsspesifikasjonen?
  • Hvilke tilpasninger for en fremtidig autonom drift vil kreves i trinn 1 av anskaffelsen?
  • Er det forhold rundt sikkerhet og passasjertrygghet som bør suppleres?
  • Kan ulike løsninger for autonom drift kreve ulike forberedelser av ferge/infrastruktur?
  • Vil én leverandør kunne levere en komplett ferge og infrastruktur?
  • Er det forutsetninger eller rammebetingelser som mangler?
  • Er det behov som er uklare eller trenger presisering?
  • Bør noen behov modifiseres?
  • Eventuelt

For mer informasjon – se vedlagt invitasjon til dialogen med en nærmere behovsbeskrivelse av passasjer- og sykkelfergen: Dialog invitasjon 24.mars 2020

NB! Det understrekes at dialogkonferansen ikke vil gjennomføres fysisk i den form det er skrevet om i vedlagt invitasjon, men at den gjennomføres digitalt.

Påmeldte deltagere vi få informasjon på mail om gjennomføring.

Følg også med på endringer på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN

For spørsmål om konferansen kontaktes: Tønsberg kommune v/ Steinar Lien, mob.: 91 73 71 73

Påmelding sendes: steinar.lien@tonsberg.kommune.no