Alle i LUP samlet

Om LUP

LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser og mobiliserer bedrifter og leverandører til å levere bedre løsninger. Vi i LUP er innovasjonspådrivere og eksperter på hvordan man gjennomfører innovative anskaffelser fra start til slutt. LUPs metode for innovative offentlige anskaffelser bidrar til å ta Norge nærmere bærekraftsmålene 9, 13 og 17.

Slik kan du bruke LUP

Prosessbistand
Vi har erfaring fra over 200 innovative anskaffelser og bistår gjerne din virksomhet i en innovasjonsprosess med fasilitering, råd og veiledning.

Dialogaktiviteter
Dialog med markedet i forkant av innkjøpet er viktig for å åpne for bedre løsninger og nye bedrifter. Kontakt oss for råd og tips.

Presentasjoner
Vi holder presentasjoner om innovative anskaffelser og leverandørutvikling for ledere, politikere, innkjøpere eller leverandører.

Alle i LUP samlet

Kontakt oss!
LUP har innovasjonspådrivere som sitter i hele landet klar for å hjelpe deg.

LUP ble etablert i 2010 av KS og NHO. Innovasjon Norge og Forskningsrådet er også eiere i LUP. LUP har oppdrag fra fire departementer og har 38 offentlige partnere som støtter arbeidet.

LUP består av 15 ansatte og innovasjonspådrivere som dekker hele landet. LUP har hovedkontor i Oslo og regional tilstedeværelse i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen, Drammen og Moelv.

Hvordan kan du og din virksomhet bidra?

Delta i innovative anskaffelser

Offentlige virksomheter kan delta som følgevirksomheter for å lære eller kjøpe løsningene som utvikles, bedrifter kan delta i dialogen med det offentlige og levere tilbud i innovative anskaffelser.

Bli partner i LUP

Bli en del av partnernettverket i LUP og jobb strategisk med dine anskaffelser. Alle virksomheter i Norge bør ha en ambisjon om at en andel anskaffelsene skal være innovative anskaffelser.

Mange deltakere fra Forsvarsmateriell

LUP jobber for:

  • At flere offentlige virksomheter skal ta del i innovative anskaffelser i hele landet ved å være følgevirksomheter, gjøre innovative anskaffelser eller ta i bruk utviklede løsninger
  • En høyere andel innovative anskaffelser. Norge har ligget stabilt rundt 3% innovative anskaffelser årlig.
  • Næringsvekst– løsninger skal ta i bruk av flere, slik at det gir økt næringsvekst og eksportmuligheter for bedriftene som utvikler nye og bedre løsninger for det offentlige.
  • Gevinstrealisering – løsninger skal gi offentlige besparelser, bedre løsninger for landets innbyggere, økt effektivitet, klima-, helse- og andre samfunnsgevinster
  • Risikoavlastingsmidler til utviklingsprosjekter slik som eksempelvis innovasjonspartnerskap, før-kommersielle anskaffelser og Klimasats. Nye og bedre løsninger koster mer penger og ressurser å utvikle.
  • Nasjonale mål og ambisjoner om innovative anskaffelser. Vi mener at alle offentlige virksomheter i Norge bør ha en ambisjon om innovative anskaffelser.

LUP jobber med FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi i LUP jobber med FNs bærekraftmål 9, 13 og 17.

Våre partnere