Partnernettverket: Fagsamling vei, innovasjon i driftskontrakter

På LUPs Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV) spurte vi veieierne i 2021 om "Hvordan lykkes med mer utvikling av nye, bedre løsninger og implementering av innovasjoner i kontraktsperioden for drift av veinettet?"
Nå skal flere driftskontrakter ut på anbud; og flere av veieierne har dialog med markedet for å få innspill på hvordan ta i bruk ny teknologi for å skape utvikling innen vegdrift.
Effektene og gevinstene fra forrige drifts- og vedlikeholdsperiode utfra valgte tiltak/kontraktsform gir også svar på hvordan rigge kontraktene for neste periode.

Så vi spør igjen, for deling av oppdatert "god praksis"; Hvilke incentiver er hensiktsmessige? Hvordan implementere ny teknologi og tilrettelegge for nye løsninger i kontraktsperioden? Hva er nytt av løsninger på markedet som kan gi økte effekter/gevinster i driftsarbeidet?

Tidspunkt

Tirsdag 4. juni 2024 kl. 09:00 - 11:30

Sted

Digitalt, Teams

Om arrangementet

Målgruppe for webinaret er partnere i LUP som er veieiere av europa-, riks-, fylkes- og kommunale veier.

PROGRAM FOR DAGEN

 

DETTE FÅR FU HØRE MER OM:

Statens vegvesen arrangerte 18. mars 2024 dialogkonferanse om bruk av teknologi i vegdriftskontraktene for riksveg 2025-2030. Mange leverandører presenterte sine løsninger – se opptak fra dialogkonferansen HER I etterkant skal de, gjennom én til én-møter med entreprenørene, be om innspill på hvordan oppnå økt oppetid, bedre forutsigbar fremkommelighet, redusere klimautslipp, god beredskap under værhendelser og bedre informasjon til byggherre for å nevne noe.

Vi har spurt: Hvilke grep gjør dere nå i de 5 nye driftskontraktene som skal ut?

 

Nye Veier skal utlyse driftskontrakter for 170 km motorvei i Sør-Norge med oppstart 2025. De ønsker å benytte mulighetsrommet i driftskontraktene – gjennom et godt samarbeid med entreprenør – til kontinuerlig å finne de beste løsningene for trafikantene, sikkerhet for alle og levetid på anleggene. De inviterte entreprenørene til å komme med innspill. Se kort beskrivelse HER 

Vi har spurt: Hvordan åpner dere for bedre løsninger i kontraktsperioden? 

 

I Vestfold fylkeskommune sin visjon for fylkesveinettet står det blant annet at de har som mål å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Det skal arbeides for å nå nullvisjonen med ingen hardt skadde eller drepte. I tillegg skal det arbeides for å møte fremtidens klimautfordringer ved å satse på klimatilpassede løsninger, så som rassikring, flom og overvannsproblematikk. Vestfold fylkeskommune endret sin kontraktstrategi da de tok over ansvaret for fylkesveiene.

Vi har spurt: Hvilke forbedringer og ønskede effekter har de mer byggherrestyrte kontraktene gitt?

 

Gjennom webinaret åpner vi også opp for innspill, kommentarer og diskusjon, og det er åpent for alle å dele informasjon om andre innovative initiativ innen DOV-området som pågår.

Vi i LUP heier på deling av kunnskap og erfaringer!

 

VEL MØTT!

 

 

Meld deg på