Finn finansiering – leverandører

Dersom du som leverandør trenger finansiering for et produkt eller en tjeneste under utvikling er det muligheter for det.

Her presenterer vi to finansieringsordninger som er innrettet mot utviklingsprosjekter der leverandører og offentlige virksomheter samarbeider om utviklingen av nye løsninger. I slike prosjekter initierer leverandøren først et samarbeid med en offentlig virksomhet (stat, kommune eller fylkeskommune), før leverandøren søker på vegne av samarbeidspartnerne.

Det fins andre finansieringsordninger der du som leverandør på eget initiativ kan søke om midler, og dersom du følger denne lenken finner du en samlet oversikt over det på sidene til Innovasjon Norge..

Midler til utvikling av løsninger i samarbeid med det offentlige:Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

– Støttebeløp: fra 2 000 000,- til 16 000 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter (NB! Det er leverandøren som søker om midlene)
– Varighet: 24-48 mnd
– Søknadsfrist: løpende
– Søknadslenke: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/#IntendedApplicantsTitleTilskudd til innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i et forpliktende samarbeid med en pilotkunde. Pilotkunden bidrar aktivt i utviklingsprosjektet, slik at den endelige løsningen treffer best mulig på markedets behov.

– Støttebeløp: inntil 10 000 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter (NB! Det er leverandøren som søker om midlene)
– Varighet: inntil 48 mnd
– Søknadsfrist: ordningen er ikke tilgjengelig for øyeblikket
– Søknadslenke: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-innovasjonskontrakter

Merk

  • Oversikten er ikke utfyllende og presenterer de mest aktuelle finansieringsordningene for innovative anskaffelser
  • Frister, tema og støttebeløp endrer seg ofte; LUP er ikke ansvarlig for eventuelle enderinger som vi ikke har fanget opp i denne oversikten.