Dialogkonferanse: Hvordan ta i bruk ny teknologi for å skape utvikling innen vegdrift?

Statens vegvesen skal inngå fem nye vegdriftskontrakter på riksvegnettet med oppstart i 2025. Kontraktene lyses ut i løpet av 2024 og har en varighet på 5 år, med mulighet for opsjon. Samfunnet er i stadig endring og ønsket om oppetid og forutsigbar framkommelighet på riksvegnettet blir stadig høyere. De som vil drifte riksvegene i framtiden må forberede seg på å konkurrere om løsninger med reduserte klimautslipp, bedre informasjon til byggherre og trafikanter og god beredskap under værhendelser. Nå inviterer de til dialog med markedet for å få innspill til hvordan ny teknologi kan taes i bruk for å skape utvikling innen veidrift.

Tidspunkt

Mandag 18. mars 2024 kl. 09:30 - 15:45

Sted

Thon Hotel Oslo Airport

Om arrangementet

For Statens vegvesen er hensikten med konferansen å kople entreprenørmarkedet og potensielle leverandører og utviklere av teknologi- og informasjonssystemer som gir merverdi til drift av riksvegnettet.

Det vil bli orientert om driftskontraktene som lyses ut i år og om strategi for anskaffelser innen drift og vedlikehold. Statens vegvesen håper at dette kan sette dem som oppdragsgiver i stand til å utarbeide konkurransegrunnlag som bidrar til at entreprenører kan levere gode løsninger på behovene som presenteres.

Leverandørdialogen gir entreprenørene innsikt i hva som finnes i markedet av digitale støtte- og beslutningssystemer for vegdrift, slik at de kan sette inn best mulige tiltak til rett tid. Utviklerne på sin side skal få innsikt i hvilke behov driftsentreprenørene har.

Leverandørdialogen består av: 

 • Dialogkonferanse med mulighet for kobling mellom aktører, og hvor teknologileverandører gis mulighet til å presenteres sine løsninger/teknologi.
 • Påfølgende digitale en-til-en-møter hvor entreprenører (gjerne i fellesskap med leverandører) kan komme med innspill/løsninger som svarer opp behovet best mulig.

Praktisk informasjon om gjennomføring av dialogkonferansen:

 • Leverandørpresentasjon fra scenen:
  • Det er konkrete forslag til løsninger egnet for driftskontraktene med oppstart 2025 som skal presenteres. Tiden skal ikke benyttes til generell reklame for firmaet.
  • Presentasjonstid er 3-5 min.
  • Presentasjonen sendes til kristin.aandal@vegvesen.no
  • Frist for innsending: Fredag 15.mars kl.13.00. Merk emnefeltet: Dialogkonferanse 18.mars Leverandørpresentasjon
 • Entreprenørpresentasjon fra scenen:
  • Det er konkrete forslag og innspill til dialogkonferansens tema som er aktuelt. Hvordan kan dere hjelpe Statens vegvesen til å få til dette? Har dere innspill/ser dere andre ting vi ikke har sett? Tiden skal ikke benyttes på generell reklame for firmaet.
  • Drift-klasser og oppgjørsform vil ikke være tema under konferansen.
  • Presentasjonstid er 5-7 min.
  • Presentasjonen sendes til kristin.aandal@vegvesen.no.
  • Frist for innsending er fredag 15.mars kl.13.00. Merk emnefeltet: Dialogkonferanse 18.mars Entreprenørpresentasjon
 • Stand i utstillingsrommet:
  • Størrelsen på standen er 1,5 x 1,5 meter.
  • Vi legger til rette for strømuttak til PC og et lite bord. Det vil være plass til roll up.
  • Fr kl.09.00 vil det være mulig å rigge opp sin stand i utstillingsrommet.
 • Digitale én til én-møter:
  • Entreprenører (gjerne i felleskap med leverandører) kan komme med innspill/løsninger som svarer opp behovet best mulig. Påmelding og innretning av én til én-møtene blir det gitt informasjon om på dialogkonferansen. Informasjonen vil også legges ut på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN i etterkant.
Meld deg på