Digital dialogkonferanse: Drift av fylkesveier i Rogaland

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet . Det er i denne fasen ønskelig med innspill fra bransjen/markedet.

Tidspunkt

Mandag 14. desember 2020 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Om arrangementet

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet . Det er i denne fasen ønskelig med innspill fra bransjen/markedet. På bakgrunn av dette inviterer Rogaland fylkeskommune til digital dialogkonferanse via Teams, og påfølgende valgfrie én-til-én-møter på bakgrunn av først-til-mølla-prinsippet. Forretningssensitiv informasjon som deles i møtene vil behandles konfidensielt.

Rogaland fylkeskommune overtok fra 1.januar 2020 ansvaret for oppfølging av fylkesveinettet som en del av gjennomføringen av Regionreformen. Ansvaret innebefatter at Rogaland fylkeskommune er byggherre for drift av i overkant av 3000 km vei, fordelt på 5 driftskontrakter.

Dagens kontrakter ble inngått som felleskontrakter sammen med Statens vegvesen. Rogaland fylkeskommune har ansvaret for å følge opp en av kontraktene, mens Statens Vegvesen følger opp fire kontrakter.

Ved avslutning av felleskontraktene skal alle fylkesveiene overføres til rene fylkeskommunale kontrakter hvor de nye kontraktene lyses ut og driftes av Rogaland fylkeskommune sin byggherreorganisasjon.

Som en del av Rogaland fylkeskommune skal virksomheten bidra til å bygge opp under samferdselsstrategien. Veinettet som skal driftes inkluderer også gang- og sykkelvei. Ved ivaretakelse av disse er det en forutsetning at Rogaland fylkeskommune som veieier legger til rette for at brukere skal kunne velge andre transportmetoder enn privatbil.

For videre informasjon, se dialognotat og invitasjon, samt veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Klikk her for å melde deg på dialogkonferansen (påmeldingsfrist: 11.12.20)

Anskaffelse:

Drift av fylkesveier i Rogaland

Meld deg på