Dialog om mulige løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Grenland Vestfold Bestiller AS (GVB) ønsker å få på plass en sirkulær behandlingsløsning for avløpsslammet fra de offentlige avløpsrenseanleggene i GVB-kommunene. Leverandører og andre interessenter som var påmeldt til dialogkonferansen 16.mars, som vi måtte avlyse pga. korona-viruset, inviteres nå direkte til én til én - møter. En oppsummering av presentasjonene som skulle vært holdt på dialogkonferansen sendes ut i forkant og legges ut på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN. Formålet med én til én-møtene er å få innspill fra aktørene om mulige slambehandlingsløsninger, og forhold som bør vurderes i planlegging av konkurransen og utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for anskaffelsen av behandlingsløsning.

Tidspunkt

Fra mandag 30. mars 2020 kl. 09:00
Til tirsdag 31. mars 2020 kl. 17:00

Sted

På SKYPE

Om arrangementet

Grenland Vestfold Bestiller AS (GVB) ønsker å få på plass en sirkulær behandlingsløsning for avløpsslammet fra de offentlige avløpsrenseanleggene i GVB-kommunene og inviterer leverandører og andre interessenter til én til én-møter, hvor de ønsker innspill på mulige løsninger for sitt slambehandlingsbehov. Innspillene fra én til én-møtene skal benyttes i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for anskaffelse av ny slambehandlingsløsning, i planlegging av videre anskaffelsesprosess og som grunnlag for valg av prosedyre for gjennomføring av anskaffelsen.

Om oppdragsgiver

Grenland og Vestfold Bestiller AS er et forvaltnings- og bestillerselskap som ble etablert høsten 2019 for å konkurranseutsette behandlingsavtaler for matavfall og kloakkslam med høy klimanytte på vegne av eierne. Selskapet eies av Renovasjon i Grenland IKS, Vestfold avfall og ressurs AS, Tønsberg renseanlegg IKS og kommunene Bamble, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Siljan.

Behov den nye slambehandlingsløsningen skal dekke

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk. Ønsket om lavt CO2-avtrykk vil veie tyngre enn ønsket om lavest mulig pris i vurderingen av tilbudte løsninger, men totalt sett må løsningen selvfølgelig kunne realiseres og gjennomføres innenfor akseptable praktiske og økonomiske rammer.

Fra slammet skal det produseres biogass som kan benyttes som drivstoff. Biogassproduksjonen som inngår i løsningen bør foregå slik at en høyere andel av energien i slammet nyttiggjøres enn det som er tilfelle med dagens løsning. Videre ønsker vi at all biorest skal gjenbrukes, og da fortrinnsvis i landbruket. Løsningen som tilbys må også gi oppdragsgiver tilfredsstillende beredskap for slambehandling. Dagens slammengde som skal behandles er om lag 32 000 tonn, mens behovet for behandling i 2030 er forventet å øke til rundt 38 000 tonn.

Slammet skal behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Siden dagens gjødselvareforskrift er under revisjon, må anskaffelsen ta høyde for at endelige forskriftsendringer ikke nødvendigvis vil være vedtatt eller kjent på tidspunktet for utlysning av konkurransen, eller når avtale skal inngås. I ny behandlingsavtale må vi derfor muligens ta høyde for at forskriftsendringer som pr. i dag ikke er kjent kan bli gjort gjeldende i løpet av avtaleperioden. Dette betyr at løsningen som tilbys bør være fleksible nok, med hensyn til sluttprodukter som kan produseres, til at nye krav kan innfris uten at større endringer og investeringer må gjøres for å kunne møte de endrede forskriftskravene.

Hva ønsker GVB innspill på?

I en-til-en møter, ønsker GVB innspill som kan gi kunnskap og innsikt om følgende:

  • Hvordan er konkurransesituasjonen med tanke på antall aktører og deres størrelse?
  • Hvor modent er teknologimarkedet med tanke på behovet som skal dekkes og miljømålene som skal nås?
  • Hva er behovet og muligheter for innovasjon?
  • Hva kan være konkurransehemmende?
  • Hva kan stimulere til konkurranse der nye løsninger blir tilbudt?
  • Hva kan være kostnadsdrivende?
  • Hvordan bør anskaffelsen gjennomføres for å nå målene?

NB! Denne listen oppdateres og og vil, sammen med en oppsummering av innholdet i presentasjonene som skulle vært holdt på dialogkonferansen 16.03, sendes ut til leverandører som har meldt seg på én til én – møter innen 20.mars.

Frist for å gi skriftlig svar på våre spørsmål eller gi oss andre innspill er 27.03.

Åtte leverandører har bedt om en-til-en møter. Disse møtene ønsker vi å gjennomføre via Skype primært 30. og 31.03. Vi setter imidlertid også av 01.04. dersom det skulle vise seg vanskelig å få avviklet møtene i løpet av de to andre dagene. Vi sender ut forslag til tidspunkt for gjennomføring av møtene til leverandørene som har bedt om én-til-én dialog.

Ytterligere informasjon om dialogen

For mer informasjon om GVB og behovet knyttet til slambehandlingsløsningen som skal anskaffes; gå til GVB’s nettside.

For spørsmål om dialogprosessen, ta kontakt med Anita Eide (post@gvb.as / +47 90 28 06 58).