Videre utvikling av nullutslipps hurtigbåter

I løpet av 2024 ønsker fylkeskommuner at nullutslipps hurtigbåter blir en realitet. Trøndelag, Vestland, Troms og Finnmark fortsetter dialogen med markedet for å tilpasse utviklingsløpet, anskaffelser og kontrakter. Markedsmessige tilpasninger blir viktig sammen med risikoreduserende virkemidler.

Tidspunkt

Mandag 27. april 2020 kl. 16:00 - 16:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Innspillsnotat mottas, samt påmelding til en-til-en-møter med fylkeskommunene skjer senest 27. april til morber@trondelagfylke.no

Det arrangeres ikke noen plenum dialogaktivitet, og en-til-en-møtene gjennomføres i perioden 4.-8. mai. Se møteplan i dialognotatet.

Se hele dialognotatet og hva som ønskes innspill på her. Doffin-utlysing her.

Det legges vekt på både ekspressbåter for lange strekninger og lokalbåter for kortere strekninger. Det ønskes innspill på både design, bygging, test og drift. Oppdragsgiverne trenger å få et bredt bilde over hvilke løsninger som er tilgjengelig og mulig å få til gjennom et godt tilrettelagt utviklingsløp. Flere teknologiske, juridiske og økonomiske utfordringer må løses for at dette skal lykkes.

Se film fra konferanse presentasjon av nye hurtigbåtløsninger september 2019.

Hurtigbåtene må revolusjoneres mht energiforbruk og utslipp. Fremtidige båter må bygges energieffektive og benytte alternative energibærere. Fylkene ønsker at dette bidrar til nasjonal og internasjonal klimaomstilling og leverandørutvikling til ei norsk næring som trenger det.

For ekspressbåter som skal gå på lengre strekninger trengs utvikling innen skrogutforming, propulsjon, energisystem om bord og nødvendig infrastruktur for energiforsyning. Teknologispranget er stort og vil ta tid. Leverandørnæringen har signalisert at de alene ikke kan bære den økonomiske risikoen forbundet med utviklingen. Fylkene ønsker å redusere risikobelastningen til utviklingsmiljøene ved å legge til rette for konkretisering og utvikling av nye skipsdesign med nødvendige godkjenninger hos myndigheter og klasseselskap i et utviklingsløp fra konsept til industri. Målet er å bygge ett eller flere pilotfartøy og teste disse i egnede samband før fartøyene settes inn i ordinær drift. Det vil også bli nødvendig med et designløp hvor hensikten er å utvikle komplette tegningsgrunnlag for fartøy og integrasjon med energiforsyning, gjennomføre alle tekniske analyser, utvikle komponenter, teste modeller og gjennomføre risikoanalyser for å sikre nødvendig godkjenning hos myndigheter og klasseselskap.

Velkommen til dialog!