Finn finansiering – offentlige virksomheter

Dersom produktet eller tjenesten du trenger ikke finnes i markedet fra før kan du utfordre markedet til å utvikle det for deg. Innsatsen leverandørene legger i utviklingen må du imidlertid være forberedt på å betale for. Det raskeste og enkleste er at du selv betaler for dette, men dersom du må søke finansiering andre steder finner du informasjon om de mest aktuelle ordningene her.

Midler til kartlegging av behov og muligheter
Forprosjekt til før-kommersiell anskaffelse

Midlene skal gi offentlige virksomheter støtte til å forberede en førkommersielle anskaffelse.

I en førkommersiell anskaffelse utfordrer offentlige virksomheter med behov for nye løsninger næringslivet og kunnskapsmiljøene til å utvikle disse løsningene. Forprosjektene skal brukes til å forberede gjennomføringen av et hovedprosjekt ved å kartlegge behov og utviklingsmuligheter.

Støttebeløp: inntil 300 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter
– Varighet: 3-12 mnd
– Søknadsfrist: ingen midler i 2024
– Søknadslenke: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forprosjekt-forkommersiell-anskaffelse/
Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2024. I tillegg tilkommer 100 millioner i restmidler og frigitte midler fra tidligere års Klimasats-prosjekter som har blitt billigere enn forventet eller avlyst. Til sammen kan kommuner og fylkeskommuner dette året få omtrent 220 millioner kroner til klimagassreduserende tiltak.

– Støttebeløp: inntil 12 000 000,-
– Aktuell for: kommuner og fylker (ikke statlige virksomheter)
– Varighet: inntil 24 mnd etter tildeling
– Søknadsfrist: 15. februar 2024
– Søknadslenke: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/Stimulab

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. De støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Stimulab gir veiledning og ca. 5 millioner kroner i støtte til prosjekter som kan levere bedre tjenester til innbyggerne. 

– Støttebeløp: inntil 5 000 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter
– Varighet: ikke oppgitt
– Søknadsfrist: 15. februar 2024
– Søknadslenke: https://www.digdir.no/stimulab/hvordan-bli-med-i-stimulab/787
Regionale forskningsfond (RFF)

Tilskuddsordningen Regionale forskningsfond (RFF) skal styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Forskningsfondene forvaltes av fylkeskommunene og finansieres av Kunnskapsdepartementet.

– Støttebeløp: fra 50 000,- til 700 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter og bedrifter i den aktuelle regionen
– Varighet: se lenke
– Søknadsfrist: se lenke
– Søknadslenke: https://www.regionaleforskningsfond.no/

Midler til utvikling av løsninger
Hovedprosjekt til før-kommersiell anskaffelse

En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for å utvikle løsninger som ikke finnes enda.

I disse prosjektene beskriver dere som offentlige virksomheter behovet deres og utfordrer forskere og næringsliv til å foreslå innovative løsninger som kan dekke dette behovet. Deretter inngår dere en avtale med leverandørene av de beste forslagene om å kjøpe utviklingen av innovasjonene deres.

På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere tjenestene sine, leverandørene kan få en referansekunde og de kan ta en ledende rolle i nye markeder.  Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

– Støttebeløp: inntil 10 000 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter
– Varighet: inntil 48 mnd
– Søknadsfrist: 13.september 2023 (informasjon av utlysning for 2024 foreligger ikke)
– Søknadslenke: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forkommersiell-anskaffelse/?tab=1#UTLTVERS
Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

– Støttebeløp: fra 2 000 000,- til 16 000 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter (NB! Det er leverandøren som søker om midlene)
– Varighet: 24-48 mnd
– Søknadsfrist: løpende
– Søknadslenke: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/#IntendedApplicantsTitle
Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2024. I tillegg tilkommer 100 millioner i restmidler og frigitte midler fra tidligere års Klimasats-prosjekter som har blitt billigere enn forventet eller avlyst. Til sammen kan kommuner og fylkeskommuner dette året få omtrent 220 millioner kroner til klimagassreduserende tiltak.

– Støttebeløp: inntil 12 000 000,-
– Aktuell for: kommuner og fylker (ikke statlige virksomheter)
– Varighet: inntil 24 mnd etter tildeling
– Søknadsfrist: 15. februar 2024
– Søknadslenke: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
Regionale forskningsfond (RFF)

Tilskuddsordningen Regionale forskningsfond (RFF) skal styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Forskningsfondene forvaltes av fylkeskommunene og finansieres av Kunnskapsdepartementet.

– Støttebeløp: fra 50 000,- til 700 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter og bedrifter i den aktuelle regionen
– Varighet: se lenke
– Søknadsfrist: se lenke
– Søknadslenke: https://www.regionaleforskningsfond.no/
Tilskudd til innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i et forpliktende samarbeid med en pilotkunde. Pilotkunden bidrar aktivt i utviklingsprosjektet, slik at den endelige løsningen treffer best mulig på markedets behov.

– Støttebeløp: inntil 10 000 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter (NB! Det er leverandøren som søker om midlene)
– Varighet: inntil 48 mnd
– Søknadsfrist: sjekk informasjon på ordningens nettside
– Søknadslenke: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-innovasjonskontrakter
Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap brukes til anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før i en samarbeidsprosess mellom oppdragsgiver og leverandør/utvikler. Anskaffelsesprosedyren kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme utlysning.

– Støttebeløp: inntil 10 000 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter
– Varighet: inntil 48 mnd
– Søknadsfrist: ordningen er ikke tilgjengelig for øyeblikket
– Søknadslenke:

Midler til kjøp av løsninger
Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2024. I tillegg tilkommer 100 millioner i restmidler og frigitte midler fra tidligere års Klimasats-prosjekter som har blitt billigere enn forventet eller avlyst. Til sammen kan kommuner og fylkeskommuner dette året få omtrent 220 millioner kroner til klimagassreduserende tiltak.

– Støttebeløp: inntil 12 000 000,-
– Aktuell for: kommuner og fylker (ikke statlige virksomheter)
– Varighet: inntil 24 mnd etter tildeling
– Søknadsfrist: 15. februar 2024
– Søknadslenke: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon, og skaper nye verdier. Enova ønsker flere innovative energi- og klimaløsninger, og har flere målrettede støttetilbud.

– Støttebeløp: fra 300 000,- til 150 000 000,-
– Aktuell for: offentlige og private virksomheter:
– Fjernvarme og fjernkjøling
– Tema: Bedriftslading for tunge kjøretøy, Elektrifisering av sjøtransport, Utslippsfrie anleggsmaskiner, Hydrogen til maritim transport, Utslippsfri maritim transport, Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner, Tunge elektriske kjøretøy, Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren, Landstrømanlegg, Biogass, Klimavennlig materialbruk, Pilotering av banebrytende klimateknologi, Havvind 2035, Prosjektering for ombruk, Biogasskjøretøy m. fl.
– Varighet: se lenke
– Søknadsfrist: se lenke
– Søknadslenke: https://www.enova.no/bedrift/stotte-til-energi–og-klimatiltak-i-virksomheter/
Regionale forskningsfond (RFF)

Tilskuddsordningen Regionale forskningsfond (RFF) skal styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Forskningsfondene forvaltes av fylkeskommunene og finansieres av Kunnskapsdepartementet.

– Støttebeløp: fra 50 000,- til 700 000,-
– Aktuell for: kommuner, fylker og statlige virksomheter og bedrifter i den aktuelle regionen
– Varighet: se lenke
– Søknadsfrist: se lenke
– Søknadslenke: https://www.regionaleforskningsfond.no/

Merk

  • Oversikten er ikke utfyllende og presenterer de mest aktuelle finansieringsordningene for innovative anskaffelser
  • Ordningene retter seg mot offentlige virksomheter. Leverandører eller gründere kan sjekke ut denne oversikten på sidene til Innovasjon Norge.
  • Frister, tema og støttebeløp endrer seg ofte; LUP er ikke ansvarlig for eventuelle enderinger som vi ikke har fanget opp i denne oversikten.