Bærum kommune skal benytte 14 millioner kroner til utvikling av ny løsninger for overvannshåndtering i kommunen og inviterer til markedsdialog

Bærum kommune skal i gang med et innovasjonspartnerskap som skal utvikle nye løsninger for overvannshåndtering i kommunen. De har behov for løsninger som som bidrar til tverrgående prosesser og helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering. Lørenskog er samarbeidskommune i gjennomføringen av partnerskapet.

Tidspunkt

Torsdag 4. juni 2020 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Møtet foregår digitalt

Om arrangementet

Bærum – og Lørenskog kommune har behov for presis kunnskap om hvilke tiltak som har størst og best effekt for kommunene og samfunnet, uavhengig om det er snakk om kommunal eller privat grunn. Aktørene i kommunen må finne felles handlingsrom gjennom ny kunnskap, og kombinere eksisterende kunnskap på nye måter.
For å få til dette, trenger kommunen systemer for helhetlige beslutningsunderlag, både internt i hver etat, og på tvers av etatene. Det helhetlige beslutningsgrunnlaget skal :
● skape felles problemforståelse på ulike nivåer i linjen.
● legge til rette for en felles prioritering mellom beslutningstakere i ulike deler av prosessen.
● være tilpasset kunnskapsnivå og detaljeringsgrad, til bruk i både faglige og politiske
vurderinger.
● sette beslutningstakerne bedre i stand til å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre i
situasjoner der utgifter til forebygging av vannskader står i konflikt med andre hensyn og inntekter.

Invitasjon til markedsdialog

Påmelding sendes til: therese.thorvaldsen@baerum.kommune.no

Oppgi navn på virksomheten, navn på deltaker samt e-postadressen. Hver leverandør kan stille med
inntil to deltakere.