Dialogkonferanse: 2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps

Målet med prosjektet er å samle eksisterende tall og fakta om den demografiske utviklingen og finne nye måter å fremstille, visualisere og formidle kunnskapen på.

Tidspunkt

Torsdag 15. april 2021 kl. 12:20 - 14:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

KS inviterer til digitalt dialogmøte 15. april kl 12.30-14.00 med formål å presentere KS` behov og motivere markedet til å komme med spennende innspill til utforming av et prosjekt som skal
1) samle eksisterende tall og fakta om den demografiske utviklingen og andre relevante nøkkeltall, og
2) finne nye måter å fremstille, visualisere og formidle kunnskapen.

I etterkant av dialogmøtet vil KS invitere interessenter til å gjennomføre individuelle samtaler i perioden 19-20.april. De individuelle samtalene vil bli benyttet blant annet som grunnlag for å utvikle endelig konkurransegrunnlag. Forretningssensitiv informasjon som deles i de individuelle møtene vil behandles konfidensielt.

Bakgrunn

Flere kommuner er godt i gang med å rigge seg for en ny demografisk virkelighet preget av flere eldre og relativt færre i arbeid. Likevel viser innsikten fra det innledende arbeidet i KS-satsningen «Partnerskap for radikal innovasjon» at mange ikke setter sammen tilgjengelig kunnskap, framskrivninger eller prognoser når de legger sine planer, og i liten grad utvikler politikk som møter utfordringene i et 10-20 års perspektiv.

Det kan det være mange grunner til, ikke minst at dagens problemer fyller oppmerksomheten til fulle, kombinert med vanskelighetene med å se de lange konsekvensene av dagens beslutninger. I tillegg kan det skyldes generelt lav bevissthet, mangel på forståelse og aksept for konsekvensene av den demografiske utviklingen, eller lav kompetanse i å tolke tallmaterialet med utgangspunkt i lokale forhold. Konsekvensene er de samme;
• Lav oppmerksomhet og lite debatt om utfordringsbildet
• Svak forståelse for endringsbehov blant innbyggere og politikere
• Kortsiktige beslutninger og planverk, og
• Utvikling mot en svakere sosial og økonomisk bærekraft

Det er med andre ord nødvendig å øke bevisstheten og oppmerksomheten om hvilke utfordringer kommunal sektor står overfor når folk lever lengre, de unge flytter til byene og flere står utenfor arbeidslivet.
Innsikten fra det innledende arbeidet i Partnerskap for radikal innovasjon viser at den demografiske utviklingen utfordrer både den økonomiske og sosiale bærekraften i vårt samfunn når vi ser 10-15-20 år fram i tid.

Dette understrekes av den nylige Perspektivmeldingen. Flere kommuner opplever allerede nå et stort press på utgifter innen helse og omsorg. Flere eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot byene og trangere økonomiske forhold nasjonalt, vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, inntektsgrunnlaget, tilgangen på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet.

Disse utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. Dette, i kombinasjon med et vedvarende her og nå -fokus, gjør det
vanskelig å utvikle bærekraftige løsninger i et lengre tidsperspektiv. Befolkningens lave oppmerksomhet om og interesse for utviklingstrekkene og endringsbehovet forsterker politikkens kortsiktighet og hemmer
handlekraften. Utfordringene vi møter om 10-20 år lar seg ikke løse kun ved å løse dagens utfordringer til enhver tid. Med et kortsiktig perspektiv blir vi tvunget til å velge løsninger i form av å skalere opp dagens velferdsmodeller, for eksempel bygge flere sykehjem. Med et langsiktig perspektiv ser vi at vi verken har økonomiske eller menneskelige ressurser til å velge den typen løsninger. Selv om informasjonen er kjent, gjerne stykkevis og delt, kan forståelsen av det sammensatte utfordringsbildet og de samlede konsekvensene av utviklingstrekkene oppleves som ufullstendig hos flere. Manglende innsikt i de potensielle konsekvensene gir lav bevissthet og et svakt grunnlag for et offentlig ordskifte om hvordan vi kan utvikle helt andre løsninger som er bærekraftige over tid. Konsekvensene er at den nødvendige mobiliseringen uteblir.

Mål

Målet med prosjektet er å øke kommuneledelsens og befolkningens bevissthet om den demografiske utviklingen og hvilke konsekvenser den vil kunne få for lokalsamfunnet. Den økte bevisstheten skal mobilisere til endring i kommunene og skape forståelse for endringene i befolkningen. Prosjektet skal samle eksisterende tall og fakta om den demografiske utviklingen og andre relevante nøkkeltall og perspektiver på samfunnsutviklingen, og finne nye måter å fremstille, visualisere og formidle kunnskapen på. Dette kan for eksempel dreie seg om verktøy for modellering eller simulering, scenario-utvikling i form av mikrohistorier, eller helt andre formidlingsformer.
Målet med prosjektet er altså å øke forståelsen, bevisstheten og styrke mobiliseringen omkring de utfordringer som møter kommunal sektor i et 10-15 års perspektiv. Dette skal gi grunnlag for systematisk utvikling av nye, mer radikale løsninger med langsiktig sosial og økonomisk bærekraft.

Prosjektet har følgende mål:

 • Samle inn, fremstille og tilgjengeliggjøre kunnskap om den demografiske utviklingen og andre, samtidige utviklingstrekk på nye måter
 • Øke bevisstheten om konsekvensene av den demografiske utviklingen og synliggjøre mulighetsrommet for slik å skape engasjement og mobilisere til handling
 • Gjøre det enklere for kommunene å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer for å redusere de negative konsekvensene ved den demografiske utviklingen.På denne måten skal prosjektet være et virkemiddel for økt mobilisering.

KS trenger hjelp til å finne svar på spørsmål som:

 • Hvilke utviklingstrekk bør settes i sammenheng for å kunne danne grunnlag for ny forståelse og mer langsiktig politikkutvikling?
 • Hvordan kan en bredere innsikt om fremtiden skapes og formidles slik at den gir inspirasjon til dialog om alternative fremtider, utvikling av politikk og mobilisering til innovasjon og handling?
 • Hvordan kan vi gjennom prosessen øke offentlig sektors evne til å møte morgendagens utfordringer på en mer bærekraftig måte?
 • Hvordan kan vi kombinere et krevende fremtidsbilde med en offensiv og optimistisk tilnærming slik at utfordringene ikke virker passiviserende, men mobiliserende?

Gjennomføring av dialogprosessen og anskaffelsen

Nasjonalt Program for Leverandørutvikling vil bistå i dialogprosessen. Leverandørutviklingsprogrammet bruker en metodikk som legger opp til samspill mellom det offentlige og leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative måter å dekke oppdragsgivers behov på. Dette vil sette oppdragsgiver i bedre stand til å utarbeide konkurransegrunnlaget. Parallelt får leverandørene informasjon om oppdragsgivers behov, slik at e blir bedre forberedt på å levere tilbud som svarer på dette behovet.

Innspillene KS mottar gjennom dialogen vil i etterkant danne grunnlaget for utformingen av konkurransegrunnlaget. Leverandørdialogen kunngjøres på Doffin (veiledende kunngjøring) og består av et dialogmøte med påfølgende mulighet for skriftlige innspill og eventuelt én-til-én møter. Alle interessenter har anledning til å melde seg på dialogmøtet og/eller delta i én-til-én møter. Deltakelse i dialogaktivitetene er ikke en forutsetning for å kunne delta i en påfølgjende konkurranse.

KS vil ta stilling til hvilken anskaffelsesprosedyre som er best egnet i den videre prosessen etter at dialogmøtet er avholdt. Prosedyrevalg blir formidlet i konkurransegrunnlaget, inkludert fremdriftsplan og frister. KS ønsker en rask prosess for å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig.

Dialogmøtet

Dialogmøtet blir torsdag 15.april klokken 12.30-14.00 og avholdes digitalt. Formålet med dialogmøtet er å presentere KS` behov og motivere markedet til å komme med spennende innspill.

I etterkant av dialogmøtet vil KS invitere interessenter til å gjennomføre individuelle samtaler i perioden 19- 20.april. De individuelle samtalene vil bli benyttet blant annet som grunnlag for å utvikle endelig konkurransegrunnlag. Forretningssensitiv informasjon som deles i de individuelle møtene vil behandles konfidensielt.

Foreløpig agenda:

 • Innledning v/KS
 • Bakgrunn, mål og rammer for arbeidet
 • Beskrivelse av vårt behov for bistand
 • Informasjon om anskaffelsesprosessen
 • Spørsmål og dialog

Påmelding skjer innen 14. april 2021 kl. 15 via digital påmeldingsløsning.
Ønske om individuelle møter i etterkant av dialogmøtet gis i påmeldingen.

Meld deg på