FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

Gjennom funn i ulike utredninger ser KS at mangel på relevant digital kompetanse er en stor utfordring som nevnes av ledere på alle nivå i kommunal sektor. Felles for mange av disse undersøkelsene er at de ikke går inn i hva slags overgripende digitale kompetansebehov og tjenestespesifikke digitale kompetansebehov som etterspørres.

Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

For å få best mulig oversikt over hendelser og oppgaver som krever oppmerksomhet har Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune behov for et digitalt, enkelt overvåkingssystem av offentlig infrastruktur. Overvåkning av kritisk infrastruktur er et StartOff prosjekt som gjennomføres med støtte av LUP i oppstartsfasen.

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

av Stig Bang-Andersen

Parkvesenet i Kristiansand kommune forvalter og drifter kommunens skjærgård og friluftsområder. Særlig i sommersesongen oppstår behov for å kvitte seg med turavfall fra båt på en enkel og brukervennlig måte. Parkvesenet vil at alle som bruker skjærgården skal få mulighet til dette, og trenger en bedre ordning! Smarte avfallsbeholdere i skjærgården er et StartOff prosjekt som gjennomføres med støtte av LUP i oppstartsfasen.

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

av Stig Bang-Andersen

Flere kommuner er godt i gang med å rigge seg for en ny demografisk virkelighet preget av flere eldre og relativt færre i arbeid. Likevel viser innsikten fra det innledende arbeidet i KS-satsningen «Partnerskap for radikal innovasjon» at mange ikke setter sammen tilgjengelig kunnskap, framskrivninger eller prognoser når de legger sine planer, og i liten grad utvikler politikk som møter utfordringene i et 10-20 års perspektiv.

Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

av Stig Bang-Andersen

Tidlig transfusjon av blodplasma reduserer dødelighet hos pasienter som blør. Det er viktig å sikre rask og lik tilgang på blodplasma for behandling i og utenfor sykehus.

Dagsturhytter i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Dagsturhyttene har på få år rukket å bli en stor suksess i Vestland fylke. Nå kommer dagsturhyttene til Rogaland hvor alle 23vkommunene er med i prosjektet med sin egen dagsturhytte som et lavterskeltilbud for turgåere.

Drift av fylkesveier i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på driftskontraktene.

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

av Stig Bang-Andersen

Sirkulær anskaffing av møblar

av Stig Bang-Andersen

Sirkulære anskaffelser: en type grønn anskaffelse der offentlig myndigheter går til innkjøp av varer, tjenester og utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negativ miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet.

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

av Stig Bang-Andersen

Alle de 30 Agder kommunene har gått sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Når er prosessbeskrivelsen av den innovative anskaffelsen klar.