Ibsenbiblioteket – digitalisering og tjenesteinnovasjon

av Cecilie Endresen

Skien kommune er i full gang med planleggingen av et nytt bibliotek, kombinert med et formidlingssenter for Ibsen og et utvidet servicesenter for innbyggerne. Arbeidstittelen er «Ibsenbiblioteket».
«Ibsenbiblioteket» har som mål å ta imot 450 000 besøkende i året, hvorav 80-90% er innbyggere i Skien og omegn. Det er også et mål å nå brukergrupper i lokalbefolkningen som ikke bruker biblioteket og andre kulturtilbud i dag. Prosjektet ser en stor gevinst i tjenesteutvikling og arealeffektivisering ved å integrere innbyggerservice, NAV-funksjoner og turistinformasjon i biblioteket.

Færder Energipark – sambruk av smart energi og lagring av solenergi

av Cecilie Endresen

Færder Energipark er et unikt samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune(VFK), OBOS, Skagerak Nett, Skagerak Varme og NMBU. Aktørene ser potensiale i å sambruke fornybare energiløsninger innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse termisk og elektrisk. Aktørene ønsker å utvikle felles løsninger for energiflyt, energiforbruk og effektstyring mellom ulike brukere med ulike behov over døgnet og året. Løsningen inneholder lokal produksjon og lagring av både termisk og elektrisk energi i storskala. Målet med prosjektet er å flate ut effekttopper i nettet og samtidig utnytte eksisterende nettkapasitet optimalt. Som en del av prosjektet skal det etableres gode styringssystemer for energi og effektstyring både på overordnet nivå og på brukernivå. Løsningene skal optimaliseres mot belastningen i lokalt el-nett og fjernvarmenett. Dette prosjektet vil ha betydelig innovasjonshøyde med betydelig spredningspotensiale. De skisserte løsningen kan ved utbygging i stor skala redusere behovet for utbygging av det norske el-nettet.