Nytt fylkeshus Rogaland

Når det nye fylkeshuset står ferdig i 2025, skal det være kontorplass i bygget til alle som har arbeidssted Stavanger. I dag er fylkets sentraladministrasjon i Stavanger spredt på mange bygg. Rogaland fylkeskommune ønsker å redusere CO2-utslipp fra sine byggeplasser, og målsetningene for dette prosjektet er å redusere CO2-utslipp så mye som mulig samt opprettholde en forsvarlig økonomi i prosjektet.

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Dialog med markedet

Fylkeskommunen ønsker å få gode og framtidsretta innspill fraleverandørbransjen/grunnentreprenører slik at de kan sette realistiske og ambisiøse miljøkrav til kommende entreprisekontrakter.

Les mer
  • Har bransjen tilstrekkelig med materiell som kan leveres til dette oppdraget?
  • Hvordan kan vi bidra med/legge til rette til å få på plass klimanøytrale energikilder på byggeplassen?
  • Hvordan utformer vi gode tildelingskriterier som kan skille leverdørene på miljø i anbudskonkurransen?
  • Hvordan bør tildelingskriteriene og vektingen dem imellom være for å kunne oppnå en byggeplass med lavest mulig CO­­2-avtrykk?
  • Hvilke sanksjoner bør det være i kontrakten hvis man ikke klarer å levere på de kravene til miljø som er beskrevet i konkurransen?
  • Ut ifra det som er beskrevet, er det deler av prosjektet som vil være vanskeligere enn andre å få gjennomført med utslippsfri byggeplass? Hvilke løsninger kan eventuelt nyttes her for å oppnå en utslippsfri byggeplass?
  • Er det deler av prosjektet som ikke kan løses med utslippsfri byggeplass slik dere ser det?
  • Hvilken merkostnad (i kroner) kan vi regne med ved en utslippsfri byggeplass kontra en fossilfri byggeplass?
  • Er det andre risikofaktorer vi burde være oppmerksom på dersom vi går for en utslippsfri byggeplass?
  • Er det måter/metoder å løse oppdraget på som vil gi en vesentlig CO­­2-reduksjon?

Konkurransegrunnlag

Det er planlagt oppstart 2. halvår 2024 og det forventes 2 års byggetid. Prosjektet planlegges å gjennomføres med:
- totalentreprise på riving og utrensk (NS 8407) som utlyses mot slutten av 1 kvartal 2024
- 2-3 hovedentrepriser, en for bygningsmessige arbeider inklusive utomhus og en eller to for tekniske arbeider (NS 8405) som utlyses 3 kvartal 2024.

Nytt fylkeshus

Når det nye fylkeshuset står ferdig i 2025, skal det være kontorplass i bygget til alle som har arbeidssted Stavanger.