Drift av fylkesveier i Vestland

Vestland fylkeskommune planlegger utlysing av driftskontrakt for 517 km fylkesveg og 5,5 km gang/sykkelveg nord i fylket.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Vestland fylkeskommune ved avdeling for infrastruktur og veg ser på nye muligheter for å bedre utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket bl.a for å redusere utslipp i tråd med fylkeskommunens klimaambisjoner, samt utgangspunkt for et godt kontraktssamarbeid.

Dialog med markedet

Fylkeskommunen ønsker at leverandørbransjen kommer med gode og framtidsretta løsninger for mer bærekraftige og innovative tjenester enn i tradisjonelle driftskontrakter.
Fylkeskommunen ønsker bl.a innspill på best mulige driftsløsninger sett opp mot generell drift, vinterdrift, klima og miljø og pris. Det ble gjennomført dialogkonferanse 29/6 2023 og 1:1-møter planlegges 23.-25. august 2023

Les mer

Se opptak fra dialogkonferansen 29. juni

For mer informasjon og påmelding til 1:1-møter, se Vestland fylkeskommune sine nettsider.

Konkurransegrunnlag

På bakgrunn av innspill fra potensielle tilbydere utformes konkurransegrunnlag som kunngjøres i Doffin tentativt oktober 2023 etterfulgt av tilbudskonferanse/presentasjon.

Prekvalifisering

Valg av kvalifiserte tilbydere (5-8) som blir invitert til å levere tilbud

Forhandlinger

3-5 tilbydere inviteres til forhandlinger tentativt februar 2024 med frist for levering av endelig tilbud

Ny driftskontrakt

Evaluering og valg av leverandør februar-mars 2024. Kontraktsoppstart: 1. september 2024