Drift av fylkesveier i Vestland

Vestland fylkeskommune utlyser driftskontrakt for 517 km fylkesveg og 5,5 km gang/sykkelveg nord i fylket med estimert verdi på 320 millioner kr.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Vestland fylkeskommune ved avdeling for infrastruktur og veg ser på nye muligheter for å bedre utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket bl.a for å redusere utslipp i tråd med fylkeskommunens klimaambisjoner, samt utgangspunkt for et godt kontraktssamarbeid.

Dialog med markedet

Fylkeskommunen ønsket gode og framtidsretta løsninger fra leverandørbransjen for mer bærekraftige og innovative tjenester enn i tradisjonelle driftskontrakter.
De ønsket bl.a innspill på best mulige driftsløsninger sett opp mot generell drift, vinterdrift, klima og miljø og pris. Det ble gjennomført dialogkonferanse 29/6 2023 og 1:1-møter 23.-25. august 2023 informert med veiledende kunngjøring i DOFFIN.

Les mer

Konkurransegrunnlag

På bakgrunn av innspill fra potensielle tilbydere ble det utformet konkurransegrunnlag for kunngjøring i Doffin uke 48 2023 etterfulgt av tilbudskonferanse/presentasjon.

Les mer

https://doffin.no/notices/2023-101315

Prekvalifisering

Valg av kvalifiserte tilbydere (ca 5-8) som blir invitert til å levere tilbud 31.01.2024

Forhandlinger

Ca. 3-5 tilbydere inviteres til forhandlinger tentativt februar 2024 med frist for levering av endelig tilbud med kontraktsinngåelse før påske.

Ny driftskontrakt

Evaluering og valg av leverandør februar-mars 2024. Kontraktsoppstart: 1. september 2024