Fulldigitalisert bo- og dagsenter

av Cecilie Endresen

Kverndalen bo- og dagsenter i Skien skal bygges i samsvar med regjeringens føringer for utforming av, og innhold i, fremtidens omsorgstjenester - med 128 heldøgns institusjonsplasser og 30 daghjemsplasser. Bygning og omgivelser skal inneha stor grad av fleksibilitet som muliggjør tilpasning til den enkelte beboers behov over tid. Bo- og dagsenteret skal oppfattes som et aktivum i nærmiljøet. Det skal være tilrettelagt for et utviklende fagmiljø, hvor nye arbeidsmetoder og teknologi tas i bruk og videreutvikles i daglig arbeid. Skien kommune har klima- og miljøambisjoner om et bærekraftig bygg.

Drift av IKT

av Ida Laustsen

Marker kommune har behov for en fremtidsrettet løsning som er fleksibel, effektiv og gir gode muligheter for rask og enkel omstilling i takt med markedet og tjenesteutviklingen.

Utbygging av sentrumsområde i Hov

av Gørill Horrigmoe

Søndre Land kommune skal bygge ny barnehage i Hov til erstatning for en eksisterende barnehage. Kommunen har dessuten behov for å skaffe nye lokaler til Frivilligsentralen og det er behov for et mer variert boligtilbud. Disse ulike elementene ønsker kommunen å se i sammenheng og inviterer derfor til dialogmøte.

Infrastruktur for digitale læremidler

av Ida Laustsen

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven og elevens læring i sentrum!