Nytt Sykehus i Drammen

av Cecilie Endresen

Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

Felles digitale løsninger for oppvekstsektoren

av Cecilie Endresen

1.januar 2020 slås kommunene Hurum, Røyken og Asker seg sammen til ny felles kommune, Asker kommune. I den forbindelse er det opprettet flere prosjekter - deriblant Prosjekt Digitale Asker 2020. Dette prosjektet omfatter integrasjon av kommunenes digitale plattformer og systemer. Nye Asker kommune har mottatt statlige midler til dette arbeidet og det er forventninger til at den nye kommunen blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger i Norge.
Kjernesystemer som skal utfordres tidlig i prosessen er hovedsakelig oppvekstadministrative systemer og løsninger som i dag omfattes av læringsplattformer.
Målsetningen er at samtlige tre kommuner skal være på felles plattformer ved skolestart skoleåret 2019/2020.

Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

av Stig Bang-Andersen

Nytt sykehjem som stod ferdig juni 2017 og oppstart av drift januar 2018. Et bygg i urbane omgivelser, 7 etasjer, 123 plasser fordelt på 15 boenheter. Anskaffelsen av signalanlegget ble trukket ut av totalentreprisen og gjennomført som en innovativ anskaffelse parallelt med bygging av sykehjemmet.

Skole i massivtre

av Gørill Horrigmoe

I prosjektet ønsket Elverum å finne ut om dagens forskrifter er tilpasset samfunnets ønske om mer bruk av tre, jf. «Det grønne skiftet». Kommunen ønsket å bidra til at byggemetoder og forskrifter møtes på en mer smidig måte når det gjelder lyd, akustikk, brann, luft, varme og inneklima.