Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

Våren 2021 ble det besluttet å bygge ny skole i Frakkagjerd i Tysvær kommune på Haugalandet.

Aktører

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Behov

Den nye ungdomsskolen på Frakkagjerd skal bli mer enn bare en skole. Ny skole skal fremme aktivitet og læring, men også tilrettelegge for mer aktivitet til kommunens innbyggere, for bruk av alle typer lag og foreninger i nærområdet.

Les mer
  • Klimagassutslipp fra materialer reduseres med 50 % i forhold til referansebygg.
  • Energiforbruket skal minimum være tilpasset passivhusnivå og med ambisjoner om videreutvikling til plusshus
  • Bygningskropp utformes med minimum netto oppvarmings- og kjøle behov lik passivhusnivå iht. NS 3701.
  • BREEAM brukes som verktøy for miljø- og kvalitetskontroll. Ambisjonsnivå skal tilfredsstille ny manual 3,0 og nivå «Very Good».
  • Fossil fri byggeplass i gjennomføringsfasen, muligheter og konsekvenser

Dialogkonferanse

Dialogkonferanse planlagt 24.januar 2022 og er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen Tysvær kommune ønsker seg. Leverandørene oppfordres til å komme med innspill om hvordan ambisjonene kan nås.

Les mer

Det er ønskelig å innhente mer kunnskap om områdene materialvalg, energibruk og bygningskropp i tillegg til muligheter for fossilfri byggeplass i gjennomføringsfasen, for å sikre at Frakkagjerd ungdomsskole i Tysvær blir et mest mulig framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg. (Se kunngjøring)

Skriftlige innspill og en-til-en-møter

De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i én-til-én-møter 4.februar 2022.

Les mer

Informasjonen som vi får fra én-til-én – møtene vil bli benyttet som et grunnlag for å utforme et evt. konkurransegrunnlag, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste løsningen for å dekke det behovet Tysvær kommune har

Konkurranse

Valg av anskaffelsesform - Pris og designkonkurranse med forhandling, samspill til totalentreprise

Utvikling

Ferdigstilles til skolestart senest høsten 2025

Om anskaffelsen

Ved vedtak av økonomiplan 2022-2025 i Nov. 2021 er det avsatt 360 millioner til bygging av ny skole i Frakkagjerd.

“Skolebruksplan 2020 – 2035 Framtidas skole” ble lagt frem for kommunestyret 19.05.20 (PS 41/20). Kommunestyret ba rådmannen i punkt 3 i denne saken å gjennomføre et forprosjekt i 2020 der følgende utbyggingsvalg er blitt vurdert.:
1. Tilbygg og rehabilitering av eksisterende skole med nøkternt utbyggingsnivå
2. Tilbygg med en mer omfattende utbygging og rehabilitering
3. Nybyggløysing

Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ, offentlig anskaffelse der det legges opp til dialog og samspill med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen.

Tysvær kommune inviterer derfor interesserte arkitekter, rådgivende ingeniører og leverandører til leverandørdialog. (se her for  invitasjon/påmelding) Leverandørdialogen vil bestå av en dialogkonferanse og derpå en-til-en-møter med aktørene som ønsker det. Påmeldingsfrist: 20.januar 2022