Nytt helsekvartal på Ålgård

Gjesdal kommune har vedtatt å bygge Helsekvartalet sentralt i Ålgård for mellom 200-300 millioner kroner. Her vil sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap huse ca. 100 beboere. I tillegg skal det inneholde dagsenter, base for hjemmetjenester, fysioterapeut, ergoterapeut med flere. Det vil være ulike soner med cafe, storstue, mindre møteplasser og hensiktsmessige uterom.
Hva trenger de av løsninger for at det nye Helsekvartal skal bli et godt sted å bo, jobbe og besøke? Og hvordan kan de sikre gode prosesser med entreprenør og arkitekt?

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Prosess

Behov

Et bygg er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for at organisasjonen som skal benytte bygget kan drive sin virksomhet på en best mulig måte.
Bygget skal sette beboerne i sentrum på tvers av tjenestene, legge til rette for samarbeid med frivilligheten, gjøre det enklere for pårørende å være en ressurs, anvende relevante velferdsteknologiske løsninger og inneholde fasilitetene som morgendagens helse- og omsorgstjenester trenger.

Les mer

Gjesdal kommune sine behov, mål og ønsker:

 • Et åpent og inviterende bygg for lokalsamfunnet
 • Et bygg som stimulerer til og promoterer tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet til å velge å være privat eller sosial
 • Et bygg som støtter beboerne i livsmestring
 • Bygget skal oppleves som et hjem, ikke en institusjon
 • Alle beboere skal oppleve å kunne bevege seg autonomt
 • Et bygg som legger til rette for innovasjon og nye måter å jobbe på
 • Et godt sted å jobbe og der ansatte i løpet av arbeidsdagen møter kollegaer med annen fagbakgrunn
 • Beboere opplever velvære. Inneklima og lys er tilpasset individets behov, alder, preferanser og døgnrytme
 • Bygget har gode driftsløsninger for effektiv tjenesteutøvelse, rasjonell drift og god logistikk. Lagerfunksjoner er til dels automatiserte.
 • Det er mulighet til å arrangere og drifte både permanente aktiviteter og midlertidige/kortvarige
 • Mulighet for fleksibel bruk av beboerrom og enkelte fellesarealer
 • Uteområder som bidrar til avslapping, tur eller lek
 • Uteområder som kan brukes til å dyrke blomster, grønnsaker og/eller urter
 • Søppelhåndteringen er effektiv med minimalt av forstyrrelser og lukt

Dialogkonferanse

Gjesdal kommune ønsker å få innspill fra leverandørene på hvordan de kan nå målsettingene og behov på en best mulig måte. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet, samt hvordan en konkurranse bør utformes ut fra behovet.

Les mer

I tillegg ønsker kommunen tilbakemelding på hvordan en samspillsentreprise bør utformes for å gjøre den attraktiv og ikke minst sikre de beste løsninger på kommunens behov. Målgruppen for dialogkonferansen vil primært være totalentreprenører og arkitekter, men det er fritt for entreprenørene ti å ta med seg annen kompetanse/underleverandører de ser formålstjenlig i dialogen. Innovative tilnærminger er av interesse. Lenke til veiledende kunngjøring på DOFFIN og påmelding

Skriftlige innspill og en-til-en-møter

De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i én-til-én-møter 30. mars 2023.

Les mer

Informasjonen kommunen får fra én til én–møtene vil bli benyttet som et grunnlag for å utforme et konkurransegrunnlag, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste løsningen for å dekke det behovet Gjesdal kommune har.

Konkurranse

Utvikling

Bygget skal stå ferdig i 2026