Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

av Cecilie Endresen

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

av Harald Aas

Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke.
Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid på seg til å tilrettelegge systemene.

Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

av Stig Bang-Andersen

Nytt sykehjem som stod ferdig juni 2017 og oppstart av drift januar 2018. Et bygg i urbane omgivelser, 7 etasjer, 123 plasser fordelt på 15 boenheter. Anskaffelsen av signalanlegget ble trukket ut av totalentreprisen og gjennomført som en innovativ anskaffelse parallelt med bygging av sykehjemmet.

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

av Hilde Sætertrø

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer, og de har allerede et etablert program for velferdsteknologi for å utvikle og implementere velferdsteknologiske tjenester. Etter flere innovative anskaffelser er Trondheim kommune en erfaren og krevende kunde, som ønsker å påvirke for å oppnå innovasjon og bedre velferdstjenester enn dagens.
Innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, hjemme i egen bolig eller andre steder. Visjonen er: Trygg der du er!

Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

av Cecilie Endresen

Anskaffelsen var først og fremst knyttet til nye Lyngbakken sykehjem i Skien, men de løsninger som ble valgt, skal også kunne installeres i eksisterende bygg. Dermed kunne denne anskaffelsen bidra til å åpne et stort marked.

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

av Cecilie Endresen

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) og Skien kommune inviterer alle kommunene til Telemark, Vestfold og Kongsbergregionen til en fellesanskaffelse av digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Erfaringene viser at flere kommuner har behov på samme felt, og at det er smart å samarbeide om slike anskaffelser. Dette gjør at man får opp volumet på anskaffelsen. Anskaffelsen er i samsvar med anbefalinger fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet om å oppskalere bruk av digitale trygghetsalarmer. Gjennom å samarbeide på denne måten vil kommunene dele erfaringer, utforske ulike behov og sammen utfordre markedet på å få fram fremtidens løsninger.

Trygghetsskapande teknologi

av Hilde Sætertrø

Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester.

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

av Cecilie Endresen

Drammensbadet er et kommunalt foretak i Drammen kommune, og er et av Norges største badeanlegg. Pr. januar 2017 har de en del utdaterte systemer og utfordringer med at en del av systemene de benytter ikke "snakker" med hverandre. Dette gjelder bl.a. adgangs-/billettsystem, kassasystem, medlemssystem og diverse rapporter og statistikk som må produseres i den daglige driften av badet. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket Drammensbadet å få gode innspill på en fremtidsrettet og moderne, digital løsning som forenkler og forbedrer Drammensbadets totaltilbud og opplevelse for brukere av badet, og forenkler og forbedrer hverdagen til de ansatte ved badet.

Sikring av avfallsanlegg

av Harald Aas

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har ansvar for innsamling og behandling av farlig avfall i åtte kommuner. De er pålagt å gjøre tilstrekkelige tiltak for å hindre fri adgang og ulovlig dumping på plassen, men den eksisterende løsningen med inngjerding viste seg å ha liten effekt på å avverge allerede påstartede innbrudd, og den virket lite preventivt. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket ROAF seg en sikrings- og varslingsløsning som var effektiv, med ett responssenter og tilpasset de sikrings- og kontrollbehov ROAF til enhver tid står overfor. Løsningen skulle sikre definerte objekter og eiendeler mot innbrudd, tyveri, brann, hærverk o.l. på et tidligst mulig tidspunkt. I tillegg skulle løsningen ha en preventiv virkning på uvedkomne som måtte ønske å ta seg inn på ROAFs eiendommer utenom anleggenes åpningstid.

Velferdsteknologi i Omsorg+

av Harald Aas

Eldrebølge og færre hender i arbeid krever nye løsninger. Oslo kommune ønsket å gjennomføre en anskaffelse som etterspurte fremtidens løsninger opp mot kommende behov.