Aktivisering og egenmestring

av Riche Vestby

Stavanger kommune har gjennomført Norges første innovasjonspartnerskap. Gjennom denne nye innkjøpsprosedyren ønsket de å få fram nye løsninger på utfordringer de har i heldøgnsomsorgen. Aktivisering og egenmestring var stikkord i prosjektet.

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

av Cecilie Endresen

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) og Skien kommune inviterer alle kommunene til Telemark, Vestfold og Kongsbergregionen til en fellesanskaffelse av digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Erfaringene viser at flere kommuner har behov på samme felt, og at det er smart å samarbeide om slike anskaffelser. Dette gjør at man får opp volumet på anskaffelsen. Anskaffelsen er i samsvar med anbefalinger fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet om å oppskalere bruk av digitale trygghetsalarmer. Gjennom å samarbeide på denne måten vil kommunene dele erfaringer, utforske ulike behov og sammen utfordre markedet på å få fram fremtidens løsninger.

Flerbrukshall

av Cecilie Endresen

Fyresdal kommune skal bygge en ny flerbrukshall og ønsker å bygge et fremtidsrettet, bærekraftig bygg. Spesielt ønsker de å se på mulighetsrommet i bruk av tre som materiale. De har en intensjon om å være ferdig med flerbrukshallen til skolestart 2019 med byggestart høst 2018.

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

av Cecilie Endresen

Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune har likelydende behov knyttet til etablering av regionale responssentertjenester, og vurderte at det kan være gevinster å hente på å samarbeide om anskaffelse av løsning(er). De har derfor valgt å stå sammen om en felles anskaffelse av responssenterløsning for velferdsteknologi med mulighet for regionale responssentertjenester (svartjenester). Kommunene ønsker et fremtidig responssenter som har muligheter til å avlaste hjemmetjenesten og nødetater, mulighet til å håndtere høyt signalvolum og oppnå kritisk brukermasse, mulighet til å møte høye krav til nettverkskapasitet og sikkerhet, og mulighet til å ivareta brukerorienteringen. 

Trygghetsskapande teknologi

av Hilde Sætertrø

Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester.

Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

av Cecilie Endresen

Kongsbergregionen har en målsetting om å gjøre skolehverdagen enklere ved å finne de optimale digitale løsningene for skole og barnehage. De har gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge reell bruk og behov for digitale løsninger i oppvekstsektoren. Kongsbergregionens overordnede mål er at elever og lærere skal ha gode og enkle verktøy, lærere, skole og kommune skal ha enklest mulig mulighet for å rapportere alle nødvendige styringsdata og prosesser som kan automatiseres, skal automatiseres.
I tillegg ønsket Kongsbergregionen å finne frem til digitale løsninger som kommuniserer på tvers av kommuner, der det er hensiktsmessig.

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

av Cecilie Endresen

Telemark fylkeskommune hadde ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring. Målsettingen var å anskaffe en løsning for å gjennomføre arbeidsprosessene på en mest mulig rasjonell måte og gi oppdatert informasjon om internkontroll og kvalitetsutvikling, personalledelse og mål- og resultatstyring. Telemark Fylkeskommune hadde også en målsettingen om at verktøyet skulle bidra til å rasjonalisere arbeidet med styringsdokumenter, analyser og brukerundersøkelser.

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet

av Cecilie Endresen

Drammensbadet er et kommunalt foretak i Drammen kommune, og er et av Norges største badeanlegg. Pr. januar 2017 har de en del utdaterte systemer og utfordringer med at en del av systemene de benytter ikke "snakker" med hverandre. Dette gjelder bl.a. adgangs-/billettsystem, kassasystem, medlemssystem og diverse rapporter og statistikk som må produseres i den daglige driften av badet. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket Drammensbadet å få gode innspill på en fremtidsrettet og moderne, digital løsning som forenkler og forbedrer Drammensbadets totaltilbud og opplevelse for brukere av badet, og forenkler og forbedrer hverdagen til de ansatte ved badet.

Nytt universitetssjukehus i Stavanger

av Hilde Sætertrø

Helse Stavanger HF er prosjekteier og byggherre for nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023, som er byggetrinn 1 på veien til nytt universitetssjukehus i regionen. I første byggetrinn, med en øvre kostnadsramme på 7 milliarder 2014 kroner (P50 estimatet), skal det bygges ca. 100.000 m2 sykehus på ny tomt på universitetsområdet på Ullandhaug. Alle somatiske senger, akuttfunksjoner og tilhørende støttefunksjoner skal inkluderes i første byggetrinn.

Sikring av avfallsanlegg

av Harald Aas

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har ansvar for innsamling og behandling av farlig avfall i åtte kommuner. De er pålagt å gjøre tilstrekkelige tiltak for å hindre fri adgang og ulovlig dumping på plassen, men den eksisterende løsningen med inngjerding viste seg å ha liten effekt på å avverge allerede påstartede innbrudd, og den virket lite preventivt. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket ROAF seg en sikrings- og varslingsløsning som var effektiv, med ett responssenter og tilpasset de sikrings- og kontrollbehov ROAF til enhver tid står overfor. Løsningen skulle sikre definerte objekter og eiendeler mot innbrudd, tyveri, brann, hærverk o.l. på et tidligst mulig tidspunkt. I tillegg skulle løsningen ha en preventiv virkning på uvedkomne som måtte ønske å ta seg inn på ROAFs eiendommer utenom anleggenes åpningstid.