Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

av Cecilie Endresen

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Sandefjords chatbot "Kommune-Kari" vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende oppgavene i offentlig sektor. Sandefjord kommune ønsker å se på nye løsninger som er under utarbeidelse innenfor robotisering og kunstig intelligens, som gir enda bedre og mer effektive tjenester. Hva kommunen vil etterspørre på sikt i en fremtidig anskaffelse er avhengig av dialogen med markedet.

Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

av Cecilie Endresen

Anskaffelsen omfatter digitalt pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, sensorer knyttet til trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i et varslingssystem. Løsningene skal kunne kommunisere med et nyanskaffet responssenter.

Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

av Cecilie Endresen

Den nye ungdomsskolen på Grasmyr vil bli mer enn bare en skole. Den vil øke tilbudet til innbyggerne på flere arenaer og være mer tilpasningsdyktig til framtidige endringer i skolestrukturen. I tillegg skal samarbeid mellom ungdomsskolen og Bamble videregående skole, flere møteplasser via idrettshall, svømmehall, kantine/kafe og kultursal øke samhold og relasjoner i alle aldersgrupper. Kommunen har også klima- og miljøambisjoner om et bærekraftig bygg og en miljøvennlig bygg- og anleggsplass hvor de blant annet ønsker innspill på materialvalg, smarte energiløsninger og fossilfri byggeplass. Bamble kommune har ambisjoner om en framtidsrettet, funksjonell og bærekraftig, driftsøkonomisk skole.

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

av Ida Laustsen

Den 1. Januar 2020 slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til ny kommune, Lillestrøm Kommune, en kommune med over 80.000 innbyggere. En kommunereform medfører endringer i organisasjon, administrasjon og har digitale konsekvenser. Det er opprettet en rekke prosjekter i
kommunesammenslåingsprosessen, både på politisk og administrativt nivå. Et av dem er "Digitalisering, IKT og arkiv", hvor prosjektet "Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst" hører under.

Tunnelsikkerhet

av Harald Aas

I arbeidet med 0-visjonen for hardt skadde og drepte i trafikken, retter Statens vegvesen i dette utviklingsprosjektet oppmerksomheten mot tunnelsikkerhet. De utfordrer markedet på løsninger som gjør det mulig å oppdage hendelser, gi informasjon om hva som skjer og hjelp til selvredning. Utviklingsprosjektet er én av fire innovasjonspartnerskap som fikk midler fra Innovasjon Norge i 2017. Statens vegvesen får prosjektstøtte i gjennomføringen fra Innovasjon Norge, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Smartere drift og vedlikehold

av Stig Bang-Andersen

Bergen kommune eier og forvalter ca. 1000 bygg – totalt mer enn 1 million kvadrat- meter. Årlig brukes rundt 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av eksisterende bygg. Bergen kommune jobber til dels både tungvint og lite kosteffektivt med drift og forvaltning av de store samfunnsverdiene de forvalter i kommunen. Innovasjonspartnerskapet har fått innvilget 7,4 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer.

Smart energibruk og lagring av solenergi

av Ida Laustsen

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen. Ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Hvordan kan overskuddsstrømmen utnyttes best mulig?

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

av Hilde Sætertrø

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan er det digitale helse- og omsorgshuset? Løsningene må være fremtidsrettet og sikre at kommunene til enhver tid i årene som kommer har "det siste" for optimal og effektiv tjenesteyting. Kontraktsutforming og leverandørsamarbeid blir viktige elementer for å få dette til.