Nytt helsekvartal i Aksdal

Tysvær kommune planlegger for et nytt helsekvartal som skal bli ett godt sted å leve og jobbe i og samtidig at det blir et fremtidsrettet bygg med fokus på kvalitet og bærekraft.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Tysvær kommune har vedtatt å bygge et nytt helsekvartal i Aksdal på 16.-500 kvadratmeter. Her vil institusjonsplasser og omsorgsboliger med tilpasset bemanning huse 120 beboere. Bygget skal i tillegg til institusjonsplasser og omsorgsboliger også inkludere hjemmebaserte tjenester, fysio-/ergoterapi, psykisk helsetjeneste, legekontor, tannpleie og en rekke andre funksjoner. Det vil være ulike soner med cafe, fellesarealer, mindre møteplasser og
hensiktsmessige hager.

Les mer

Bygget skal være ett godt sted for flere grupper;

 • Beboer/bruker
 • Helsepersonell og andre brukernære ansatte
 • Pårørende/besøkende/frivillig
 • Forvaltning, drift, vedlikehold

Målsettinger og ambisjoner for nytt helsekvartal i Tysvær kommune:

 • Helsekvartalet skal bidra til å fremme helse og livskvalitet for innbyggere som bor i eller
  benytter bygget, samt legge til rette for tjenesteyting med gode arbeidsforhold for ansatte
 • Det nye helsekvartalet skal medvirke til en optimal ressursbruk innen kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Et bygg for fremtiden basert på teknologiske fremtidsrettede løsninger
 • Prosjektet skal tilfredsstille Husbankens krav for å kunne oppnå støtte, skisse må kunne fremlegges senes i desember 2023
 • Høy grad av fleksibilitet- bygget skal utformes med generelle løsninger som lett lar seg tilpasse etter hvert som brukergrupper og omsorgsbehov endres
 • Fremtidsrettede løsninger for drift og renhold
 • Høye ambisjoner for miljø og bærekraft – Breeam Very Good
 • Høy bruk av tre
 • Ny teknisk infrastruktur
 • Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2026
 • Nærmiljøanlegg som kan ivareta dagens infrastruktur i Aksdal sentrum og bli et samlingsted for kommunenes innbyggere, ikke kun for pasienter og pårørende.

Ambisjoner for energi, miljø og inneklima

 • Klimagassutslipp fra materialer reduseres med 50 % i forhold til referansebygg.
 • Energiforbruket skal minimum være tilpasset passivhusnivå og med ambisjoner om videreutvikling til plusshus
 • Ny energisentral for hele Tysvær sentrum skal? utvikles i det videre arbeidet
 • Bygningskropp utformes med minimum netto oppvarmings- og kjøle behov lik passivhusnivå iht. NS 3701
 • BREEAM brukes som verktøy for miljø- og kvalitetskontroll. Ambisjonsnivå skal tilfredsstille ny manual 3,0 og nivå «Very Good»
 • Fossilfri byggeplass i gjennomføringsfasen, muligheter og konsekvenser

Dialogkonferanse

Første digital dialogkonferanse ble gjennomført 2. november 2022, og denne henvendte seg særlig til leverandører av digitale løsninger for velferdsteknologi. Det skal være høyt fokus på hva mennesker opplever, sanser og blir påvirket av i et byggesmart hus. 22. februar 2023 blir det avholdt en ny dialogkonferanse da særlig rettet mot selve bygget.

Les mer

Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ, offentlig anskaffelse der det legges opp til dialog og samspill med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen.

Tysvær kommune inviterer derfor interesserte arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører til leverandørdialog 22. februar 2023. For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes: John-Fredrik.Rognsvaag@tysver.kommune.no

Leverandørene oppfordres til å komme med innspill om hvordan ambisjonene kan nås. Dette gjelder også bl.a løsninger som beskrevet under:

 • Anskaffelse i form av en «pris og designkonkurranse» basert på en prekvalifisering, forhandlinger og prosjektutvikling i samspill
 • Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, lave driftskostnader, støyreduserende tiltak, kvaliteter som belysning,
  omgivelseskontroll og tilgangskontroll.
 • Energi og miljøambisjoner – det vil bli lagt til grunn et minimumsnivå med? har ambisjon om å utvikle løsningene videre i utvikling/samspillsfasen
 • BREEAM-registrering av ulike tiltak etter Breeam Nor manual 3,0 – ambisjon om Very Good
  Stikkord: stedlig økologi, klimagassutslipp, energibruk, materialvalg, LCC, overvannshåndtering.
 • Materialvalg massiv/KL-tre, lavkarbon betong mm
 • Miljøvennlig avfallshåndtering i bygge- og driftsfasen. Stikkord: plastfri byggeplass, avfallsreduksjon mm.
 • Fossilfri byggeplass

Skriftlige innspill og en-til-en-møter

De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i én-til-én-møter 9. mars 2023.

Les mer

Det er ønskelig at deres tilbakemeldinger er på et overordnet og mest mulig funksjonelt nivå. De som ønsker å presentere sine løsningsforslag må sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i én-til-én-møter 9. mars 2023 (Teams). Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne utfordringer uten å delta i én-til-én-møtene.

Informasjonen fra én-til-én – møtene vil bli benyttet som et grunnlag for å utforme et evt. konkurransegrunnlag, og til å vurdere hvilke fremgangsmåter som er best egnet for å anskaffe den beste løsningen for å dekke det behovet Tysvær kommune har i et nytt helsekvartal.

Konkurranse

Valg av anskaffelsesform - Pris og designkonkurranse med forhandling, samspill til totalentreprise. Anbudskonkurransen ble lyst ut i uke 11; 20.mars 2023

Les mer

Utvikling

Veidekke Entreprenør, HUS arkitekter, og Sweco vant kontrakten for prosjektering av prosjektet «Kløvertunet», som er nye Aksdal helsekvartal som ferdigstilles i 2026