Trones barneskole

Dagens barneskole på Trones i Sandnes kommune er for liten og byggene er ikke i tråd med dagens krav til undervisningslokaler. I forbindelse med reguleringsarbeidet ble det klart at tre av de eldste byggene er verneverdige.
Skal kommunen bygge nytt eller bevare? Politikerne har besluttet at Trones prosjektet skal gjennomføres som en innovativ anskaffelse. Prosessen er i gang.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Prosesstart

I forbindelse med reguleringsarbeidet ble det klart at tre av de eldste byggene er verneverdige. Totalrenovering av verneverdige bygg har imidlertid konsekvenser i form av kostnader og funksjonalitet.

Les mer

Spørsmålet om rivning eller bevaring av de eldste skolebyggene på Trones ble derfor lagt fram til politisk behandling i henhold til gjeldende reglement for investeringer.

Rapport Konseptvalgutredning for Trones skole, fulgte saken som informasjons- og beslutningsgrunnlag for politikerne. I tillegg fulgte stedsanalyse og mulighetsstudier, saken til politisk behandling. Alle dokumentene er lagt ved i invitasjon til markedsdialog.

I den politiske behandlingen ble det ikke tatt et konseptvalg mellom nybygg eller bevaring. Det var et politisk ønske om å unngå føringer som kan begrense en anskaffelsesprosess. Det ble besluttet at Trones skole prosjektet skulle gjennomføres som en innovativ anskaffelse.

NB! Mulighetsstudiene er illustrasjonsprosjekt for reguleringsplan. De viser derfor planlagt maksimal utnyttelse innenfor eiendommen med 35 klasser. Når reguleringsplanen er vedtatt, må det utarbeides et nytt forprosjekt for en skole med 28 klasser.

Behov

Dagens barneskole på Trones er for liten og byggene er ikke i tråd med dagens krav til undervisningslokaler.

Les mer

Trones reguleres for B35 skole, forsterket avdeling til 30 elever og stor flerbrukshall. Forsterket avdeling skal være integrert i den ordinære skolen. Kunstgressbane skal også hensyntas. Det skal i reguleringsarbeidet hensyntas at utomhusarealet har varierte muligheter for lek og aktivitet. Sambruk av skolebygget for fritidsaktiviteter som skolekorps, musikkinstruksjon alene eller i gruppe mm utenom skoletiden må integreres.

Rapport Konseptvalgutredning for Trones skole, fulgte saken som informasjons- og beslutningsgrunnlag for politikerne. I tillegg fulgte stedsanalyse og mulighetsstudier, saken til politisk behandling.

Det er vedtatt at selv om det reguleres for B35 (barneskole med 35 klasser), skal Trones skole i denne omgang,  bygges for B28 (barneskole med 28 klasser).

Dialogkonferanse

Sandnes kommune inviterer til markedsdialog med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til en framtidig anskaffelse. Hensikten med dialogen er å presentere utfordringer og behov, få innspill og idéer til mulige løsninger og få informasjon fra leverandører om hva som vil påvirke konkurransen.

Les mer

I dialogen ønsker kommunen at leverandørene deler deres kunnskap om de mulighetene som finnes og forbereder seg så godt som mulig i sammenheng med spørsmålene i invitasjonen «hva vi ønsker dialog om?».

I første omgang vil  informasjon og innsikt fra markedsdialogen brukes til å uforme et kunnskapsgrunnlag for politisk beslutning. I neste fase er planen å bruke informasjonen til å utforme et konkurransegrunnlag som åpner for mulighetene.

Det er mulig at det vil bli flere markedsdialoger senere i prosessen.

Dialogkonferanse: Trones Barneskole – Innovative anskaffelser

Invitasjon til markedsdialog om byggeprosjekt på Trones skole | Doffin, Database for offentlige anskaffelser0

ZIP fil for konseptutvalgutredning med vedlegg

Videre markedsdialog

Basert på informasjonen som kommer i dialogkonferansen vurderer Sandnes kommune å invitere til videre dialog.

Les mer

Sandnes kommune vil sammenstille svarene og innspillene fra dialogkonferanse.  

Basert på informasjonen som kommer inn vil følgende kunne skje; 

– Markedsdialog, møte med leverandører 

– En til en samtaler med leverandører 

– Sak til politisk behandling og vedtak 

– Konkurranseutlysning Trones skole