Standardisert strålebehandling

Helse Sør-Øst ønsker å realisere behovet for nybygg for strålebehandling i regionen innen 2032, basert på felles føringer og standardisering, tett på øvrige sykehusbygg. Stikkord: tidliginvolvering av utførelseskompetanse og leverandører, prosjektering av én standardløsning for fire bygg lokalisert i fire forskjellige fylker.

Sist oppdatert

Status

Kommende anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behovsfasen

Strålebehandling for ulike kreftformer er høyt spesialisert behandling, og krever spesialisert personell og store investeringer i bygg.
Sykehusbygg HF har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ble publisert våren 2024. Kunnskapsgrunnlaget benyttes som utgangspunkt for å etablere en regional standard for nye strålesentre i Helse Sør-Øst. Dette arbeidet utføres i Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med de aktuelle helseforetakene og med bistand fra Sykehusbygg HF, arkitekter, tekniske rådgivere og kalkulatører. Deltakere på dialogkonferansen oppfordres til å lese kunnskapsgrunnlaget for å forstå prosjektets standardiseringsambisjon.

Les mer

Planlegging av stråleterapi – et kunnskapsgrunnlag

Standardiseringsarbeidet har frem til nå gått ut på å utarbeide tegninger av et frittstående bygg i to etasjer med tre behandlingsrom, med unntak av ved Ahus som skal ha fire. Fokus i arbeidet har vært rettet mot funksjonell organisering av arealer. Ambisjonen er at en frittstående bygningsstruktur skal kunne etableres som en tilnærmet selvstendig komponent, som på enklest mulig måte kan implementeres i tilknytning til nevnte lokasjoner og prosjekter. Som grunnlagsinformasjon utarbeides det nå et hovedprogram og tilhørende skisseprosjekt, samt en basiskalkyle basert på tidligere erfaringer.

Dialogfasen

Dialogen med markedet er primært innrettet mot å kartlegge markedssituasjon med hensyn til prosjektets attraktivitet, samt få en diskusjon knyttet til muligheter og utfordringer knyttet til standardiseringsambisjonen.

Les mer

Gjennomføring av dialogen:

Leverandørdialogen vil i første omgang bestå av en dialogkonferanse fredag 30.august 2024, skriftlig innspill med påfølgende en-til-en-møter i uke 38 (16-20.sept. 2024)

 

I dialogen ønskes det blant annet innspill på:

  • Egnethet: Hvordan vurderer dere, ut fra deres fag/leverandørområde, potensialet for å kunne få til en ensartet utbygging av de fire lokasjonene, basert på et standardisert konsept? Hvilke muligheter og utfordringer ser dere med denne formen for sekvensiell utbygging?
  • Attraktivitet: Hva vil gjøre disse prosjektenes bygg/leveranser, kompleksitet, innovasjonsambisjon, fysisk størrelse/utforming m.v, attraktive for dere de kommende årene i nevnte område?
  • Gjennomføringsmodell: Hvilken gjennomføringsmodell mener dere er best egnet for å løse prosjektets behov, og hvorfor?
  • Organisering: Hvordan bør prosjektet organiseres for å få til en mest mulig rasjonell gjennomføring, hvor vi ideelt sett prosjekterer en gang, og implementerer ved fire lokasjoner? Hvordan kan vi sammen skape en kultur i dette prosjektet som bidrar til at alle involverte parter får et eierskap til prosjektet og tenker optimal flyt i alle prosesser?
  • Industrialisering: Hvordan kan vi legge best mulig til rette for standardisering og industrialisert produksjon?