Nye lokalsamfunnsmodeller

Demografiske endringer skaper utfordringer for velferdssamfunnet. Dagens velferdsmodell er ikke lenger bærekraftig. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom et stadig økende gap mellom det befolkningen forventer, og hva det offentlige er i stand til å levere. I prosjektet "Nye lokalsamfunnsmodeller" har KS PRI behov for bistand til metodeutvikling og gjennomføring av medvirkningsprosesser, hvor målet er å utvikle alternative lokalsamfunnsmodeller.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Kommende anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

KS PRI har blant annet følgende behov:

Les mer
  • Vi ønsker at metode skal ivareta behovet for radikalitet i utvikling av nye samfunnsmodeller.
  • Vi ønsker at metoden skal føre til at vi får noen totale bilder der alle viktige samfunnsfunksjoner ivaretas.
  • Vi ønsker ikke rene fremsynsmetodikker, da vi antar at det er begrensende for forestillingsevnen.
  • Vi anerkjenner forestillingsevne som en grunnleggende ferdighet og ønsker at metoden skal ivareta dette.
  • Vi ser for oss at prosjektet vil inneholde forberedelser, gjennomføring av workshops med et bredt sammensatt utvalg av aktører.
  • Vi ser for oss at sluttleveransen kan inneholde prosess- og metodebeskrivelse, samt utviklet materiell (duker m.m.)

Dialog

KS PRI inviterer til dialogmøte: Fredag 16. august 2024 klokken 13.30-15.00. Dialogmøtet vil bli avholdt digitalt.
Eksisterende metodikk er ikke egnet til det prosjekter ønsker å oppnå og det er derfor behov for dialog med markedet for å få mer kunnskap om hvilke muligheter som finnes og hvordan en tilpasning/utvikling av metodikk kan se ut (metode og prosess).

Les mer

KS PRI trenger hjelp til å finne svar bl.a på følgende spørsmål:
• Er det behov/utfordringer vi ikke har vurdert, men som er relevante for et slikt prosjekt, og som derfor bør inngå i tilbudsforespørselen?
• Fra et leverandørperspektiv, er dette utfordringer dere kan levere løsninger på innenfor gitt tidsramme? Hvis ikke: Hva bør justeres?
• Er det noe i oppdraget som kan bidra til å fremme samarbeid mellom flere fagmiljøer for å gi et bedre resultat?
• Hvilke utfordringer ser dere som leverandører for selve gjennomføringen av slike prosjekter?

Utlysningen i doffin

Påmelding og mer informasjon om dialogkonferansen