Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

av Cecilie Endresen

Statens Vegvesen har behov for sirkulær energiforsyning for instrumentering langs veg på veistrekninger hvor det ikke er strømnett og det er dårlige sendeforhold. Løsningen skal gi strøm til å drifte sensorer som registrerer og innhenter informasjon som er viktige for å kunne gi god informasjon til trafikantene som ferdes på veistrekningen. Behovet vil ofte være på eldre veger utenfor allfarvei, hvor aggregatet vil måtte stå i utfordrende terreng.

Løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

av Cecilie Endresen

Målet for ny slambehandlingsløsning på overordnet nivå er høyest mulig miljø- og klimanytte. Mer konkret bør ny behandlingsløsning ivareta så mye som mulig av kloakkslammets energi- og næringsinnhold, og behandling og transport av slammet bør skje med lavest mulig CO2-avtrykk.

5. generasjons svømmeanlegg

av Cecilie Endresen

Færder og Tønsberg kommune har inngått et interkommunalt samarbeid om et felles nytt "Generasjon 5"- svømmeanlegg, og har en intensjon om å realisere anlegget så det åpnes senest første halvår 2024. Ambisjonene for et "Generasjon 5"-svømmeanlegg utfordrer markedet til å tenke nytt - spesielt i forhold til konverteringsevne fra idrettsarrangement til publikumstilgang og "grønne løsninger".

Sveiseteknologi til bruer

av Cecilie Endresen

Fjordkryssingsprosjektet til Statens vegvesen jobber med å finne hvilke metoder eller teknologi som eksisterer innenfor sveiseteknologi til bruk på bruer, samt ev. hvilke metoder eller teknologi (er) som kan utvikles.

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

av Cecilie Endresen

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

av Cecilie Endresen

Ringerike kommune er inne i en periode med en større opprustning av sentrumsskolene for å få oppgraderte skolebygg, som legger til rette for en fremtidig vekst i kommunen.
Nå skal nye Hov ungdomsskole realiseres med tilhørende idrettshall. Ringerike kommune har ambisjoner om et mest mulig framtidsrettet, bærekraftig og driftsøkonomisk bygg.
Det er i prosjektet ønskelig å være spenstig innenfor prosjektets ramme når det gjelder målsettinger for klima, energi og innemiljø, hvor kommunen ønsker innspill fra leverandørene på hvordan ambisjonene kan nås.

Sikkerhet, lås og beslag, NSD

av Cecilie Endresen

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen (HSØ-NSD) skal anskaffe et prosjekterings- og fremdriftsverktøy for dører, lås og beslag til nytt sykehus i Drammen for de prosjekterende, byggherre og utførende i alle faser av prosjektet. Prosjekteringsmodulen skal ha full integrasjon mot prosjektets BIM modell for informasjonsregistering, informasjonsbearbeiding, informasjonsutveksling, dokumentasjon av prosessen og oversikt/kontroll. Fremdrifts- og rapporteringsmodul skal fungere om man er på byggeplass eller på kontor, skal kunne brukes på pc, nettbrett eller mobil og uavhengig av operativsystem på enheten man jobber på.

Påmelding- og konferanseverktøy

av Cecilie Endresen

En anskaffelse av et system for administrasjon av møter og større fylkeskommunale arrangementer, vil bidra til at en del av dagens manuelle operasjoner blir digitalisert. Flere kjente systemer håndterer påmelding på flere digitale flater.
Når et arrangement er opprettet og invitasjon sendt ut til aktuelle møtedeltakere/kursdeltakere, ønskes det at det automatisk går en melding tilbake til den påmeldte om at vedkommende er påmeldt, at en får oversikt over øvrige møtedeltakere og tilgang til oppdatert program for arrangementet. Fordeler vi ser med en ny løsning:
• Redusere/fjerne manuelle arbeidsprosesser for administratorer i fylkeskommunen
• Bedre brukeropplevelse ved å kunne betjene påmelding/avmelding selv digitalt
• Økt utnyttelse av teknologi

Trygghetsskapende teknologi

av Cecilie Endresen

01.01.2020 slås Drammen, Svelvik og Nedre Eiker sammen. Den nye kommunen - Nye Drammen - har behov for å inngå en rammeavtale for levering av trygghetsskapende teknologi og mottak av signaler fra enhetene som tas i bruk. Alle tre kommunene har i dag tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger, men i ulike omfang. Målet er å øke bruken av trygghetsskapende teknologi for å fremme trygghet, selvstendighet, mestring og aktivitet for innbyggerne, enten de bor hjemme eller på en institusjon. Målet med anskaffelsen er å sikre at de innbyggerne som i dag får denne type tjeneste kan opprettholde dagens tilbud, og at dette tilbudet kan bedres og gjøres tilgjengelig for flere.

Løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

av Cecilie Endresen

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) ønsker å få innspill på ombruks- og materialgjenvinningsløsninger, eksisterende eller under planlegging, og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene. Målet er å anskaffe ombruks- og materialgjenvinningsløsninger som kan bidra til realisering av RiG's miljømål.