Bruk av ny teknologi i vegdriftskontraktene

Statens vegvesen skal inngå fem nye vegdriftskontrakter på riksvegnettet med oppstart i 2025. Kontraktene lyses ut i løpet av 2024 og har en varighet på 5 år, med mulighet for opsjon.
Samfunnet er i stadig endring og ønsket om oppetid og forutsigbar framkommelighet på riksvegnettet blir stadig høyere. De som vil drifte riksvegene i framtiden må forberede seg på å konkurrere om løsninger med reduserte klimautslipp, bedre informasjon til byggherre og trafikanter og god beredskap under værhendelser.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Behov

Statens vegvesen sitt oppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et helhetlig og fremtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les mer

De jobber for å redusere miljøpåvirkningen fra bygging, drift og vedlikehold av veinettet, og skal levere gode tjenester gjennom effektiv bruk av offentlige midler.

Dialog

Dialogen er to-delt; dialogkonferanse og én til én-møter:
- Dialogkonferanse med mulighet for kobling mellom aktører, og hvor teknologileverandører gis mulighet til å presenteres sine løsninger/teknologi.
- Påfølgende digitale en-til-en-møter hvor entreprenører (gjerne i fellesskap med leverandører) kan komme med innspill/løsninger som svarer opp behovet best mulig.
Statens vegvesen har et mål om at dialogen i sin helhet vil kunne sette dem som oppdragsgiver i stand til å utarbeide konkurransegrunnlag som bidrar til at entreprenører kan levere gode løsninger på behovene som presenteres.

Les mer

På dialogkonferansen vil det bli orientert om driftskontraktene som lyses ut i år og om strategi for anskaffelser innen drift og vedlikehold.

Hensikten med dialogkonferansen er å koble entreprenørmarkedet og potensielle leverandører/ utviklere av teknologi- og informasjonssystemer som gir merverdi til drift av riksvegnettet.

Teknologileverandører gis mulighet til å presenteres sine løsninger/teknologi på konferansen både i plenum og på stand.

I påfølgende digitale en-til-en-møter er det ønskelig at entreprenører (gjerne i fellesskap med leverandører) kommer med innspill/løsninger som svarer opp behovet best mulig.

Leverandørdialogen gir entreprenørene innsikt i hva som finnes i markedet av digitale støtte- og beslutningssystemer for vegdrift, slik at de kan sette inn best mulige tiltak til rett tid. Utviklerne på sin side skal få innsikt i hvilke behov driftsentreprenørene har.

Se opptak fra dialogkonferansen HER