Brukervennlig applikasjon for tungbillading: finne ledig lader, reservere ladetid, betale

Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig felles app for lading av tunge kjøretøyer.
Målet er at det skal være enkelt for fører av tunge kjøretøy, og for transportbedrifter, å finne ledig ladestasjon underveis, ev. reservere ladetid, og å gjennomføre ladingen.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Behov

Behovskartlegging

Det har vært gjennomført flere kartlegginger fra ulike aktører knyttet til utfordringsbildet som Statens vegvesen har fått tilgang til. Basert på de kartleggingene, ønsker de ytterligere å belyse behovet og utfordringene knyttet til underveislading for både transportørene og ladeoperatørene. Kartleggingen skal belyse behovet og utfordringer knyttet til å finne ledig lader, reservere ladetid og betale for ladingen. De ønsker å dekke så mange ulike situasjoner som mulig.

Les mer

Brukere (tungbilførere/transportbedrifter), og ladeoperatører/ programvare-leverandører bes å svare på undersøkelsen for å få et så nyansert bilde på situasjonen og behovet som mulig.

Lenker til behovskartleggingen:

Spørsmål til transportbedrifter og tungbilførere

Spørsmål til ladeoperatører og programvareleverandører

Frist for å svare er innen 20. februar 2024
Basert på behovskartleggingen vil Statens vegvesen tilpasse hva de ønsker innspill på fra markedet. Informasjonen som kommer fram, vil være grunnlag for nye spørsmål og utdyping av spørsmålene i dialogkonferansen.

Oppsummering fra behovskartleggingen ligger inne i presentasjonen fra dialogkonferansen

Dialog

Utfordringsbildet og innsikten fra behovskartleggingen presenteres på dialogkonferansen. Neste trinn vil være å få ideer og innspill fra markedsaktørene på hvordan målsettingene kan innfris, både når det gjelder tekniske løsninger, eierskap og forretningsmodeller for å få en løsning som varer over tid og oppdateres i takt med utviklingen.
Etter dialogkonferansen inviteres markedsaktørene til å gi skriftlige innspill på løsninger og det vil gis mulighet til å presentere de i én til én-møter med Statens vegvesen.

Les mer
  • Leverandører inviteres til å sende inn kortfattede innspill med vekt på løsninger (maks 4 A4-sider), innen 22. mars 2024, til. livovs@vegvesen.no.
  • Leverandører inviteres til å melde seg på en-til-en-møter (som gjennomføres 8. og 9. april), frist for påmelding innen 22. mars 2024, til: livovs@vegvesen.no
  • TILBUD OM MATCHMAKING: Fristen for å registrere seg (for de som ønsker): FREDAG 22. MARS KL.15.00. MATCHMAKING: https://forms.office.com/e/G8gZCnFFK2

Matchmaking- tjenesten er utviklet for leverandører og kompetansemiljøer som søker sammen i konsortium. Formålet er at du som leverandør skal få informasjon om potensielle kompetansepartnere og informere om hvilken kompetanse du kan bidra med i et konsortium. Statens vegvesen har ingen rolle eller ansvar for etableringen av konsortium ut over å gjøre den tilgjengelig for potensielle tilbydere.

Se også veiledende kunngjøring på DOFFIN: https://www.doffin.no/notices/2024-101293