Fremtidens renseanlegg

Grunnet nytt avløpsdirektiv med strengere krav til avløpsrensing, ligger det enorme investeringer foran vann- og avløpssektoren de kommende årene. Norsk Vann har kalt de årene som vi har foran oss som «Tidenes avløpssatsing».
I hele landet skal det bygges nye og renoveres svært mange avløpsrenseanlegg. Rundt Oslofjorden skal det bygges både sekundærrenseanlegg og nitrogenrenseanlegg. 23 kommuner i Østlandsområdet har derfor gått sammen i en fellesprosess om dette; både for å få en oversikt over behovet i regionen, hva utfordringene består i mer konkret og hvilke innspill markedet har til behovet for fremtidens renseanlegg.

Sist oppdatert

Prosess

Informasjonsmøte 22.mars 2023

Norsk Vann og LUP inviterte kommuner i Østlandsområdet til et informasjonsmøte om hvorfor og hvordan gå sammen i en fellesprosess for å imøtekomme denne satsingen på en mest mulig effektiv måte og for å sikre at løsningene for avløpshåndtering som blir valgt, er framtidsrettede og bærekraftige.

Les mer

På informasjonsmøtet deltok 37 personer fra 23 kommuner som fikk presentert det nye avløpsdirektivet og et overordnet bilde på hvilke konsekvenser det vil ha for kommunene – og da spesielt med et henblikk på Oslofjord – området. Deretter ga alle kommunene ga en kort status fra sin kommune/IKS; både i forhold til type anlegg de har behov for, om det gjaldt oppgradering av eksisterende anlegg eller anskaffelse av nytt anlegg, om noen kommuner samarbeidet, eller planla et samarbeid, over kommunegrensene, utslippstillatelser og tidsperspektivet de har fått fra statsforvalter, og ikke minst hva de ville ha behov for å få innspill på i forhold til utfordringene de sto overfor.

Så ble det gitt en orientering fra LUP om verdien av å benytte en innovativ anskaffelsesmetodikk i fellesskap når kommunene skal løse de utfordringene de står overfor, hva en innovativ anskaffelsesmetodikk innebærer, hvordan prosessen foregår og hva LUP kan bidra med i en slik prosess.

Alle de deltagende kommunene ga sitt JA til å delta på neste steg i prosessen – kartlegge og sortere det felles utfordringsbildet – uten å binde seg til deltagelse i videre prosess (det vil komme opp som et punkt. på et påfølgende steg i prosessen).

En arbeidsgruppe ble etablert bestående av: Tønsberg kommune, GIVAS IKS, Hurdal kommune og Indre Østfold kommune.

Digitalt informasjonsmøte om videre prosess 1.juni 2023

På dette informasjonsmøte ble det presentert et utkast til utfordringsbilde, mandat og rammer/tidsperspektiv fra arbeidsgruppen .
I tillegg ble videre prosess skissert og mer konkret hva kommunene kunne forvente seg på oppstarts-workshopen 6.juni.

Oppstartsworkshop 6.juni 2023

På denne oppstarts-workshop'en fikk kommunene utfordringsbildet "opp på bordet"; og fikk avklart rammebetingelser og styrende strategier, ble enige om hensikt med prosess og gjorde noen prioriteringer om hva som var det viktigste. Se vedlagt oppsummering under dokumenter.

Behovs-workshop 10.oktober 2023