Fremtidens renseanlegg

Grunnet nytt avløpsdirektiv med strengere krav til avløpsrensing, ligger det enorme investeringer foran vann- og avløpssektoren de kommende årene. Norsk Vann har kalt de årene som vi har foran oss som «Tidenes avløpssatsing».
I hele landet skal det bygges nye og renoveres svært mange avløpsrenseanlegg. Rundt Oslofjorden skal det bygges både sekundærrenseanlegg og nitrogenrenseanlegg. 22 kommuner i Østlandsområdet har derfor gått sammen i en fellesprosess om dette; både for å få en oversikt over behovet i regionen, hva utfordringene består i mer konkret og hvilke innspill markedet har til behovet for fremtidens renseanlegg.

Sist oppdatert

Prosess

Informasjonsmøte 22.mars 2023

Norsk Vann og LUP inviterte kommuner i Østlandsområdet til et informasjonsmøte om hvorfor og hvordan gå sammen i en fellesprosess for å imøtekomme denne satsingen på en mest mulig effektiv måte og for å sikre at løsningene for avløpshåndtering som blir valgt, er framtidsrettede og bærekraftige.

Les mer

På informasjonsmøtet deltok 37 personer fra 23 kommuner som fikk presentert det nye avløpsdirektivet og et overordnet bilde på hvilke konsekvenser det vil ha for kommunene – og da spesielt med et henblikk på Oslofjord – området. Deretter ga alle kommunene ga en kort status fra sin kommune/IKS; både i forhold til type anlegg de har behov for, om det gjaldt oppgradering av eksisterende anlegg eller anskaffelse av nytt anlegg, om noen kommuner samarbeidet, eller planla et samarbeid, over kommunegrensene, utslippstillatelser og tidsperspektivet de har fått fra statsforvalter, og ikke minst hva de ville ha behov for å få innspill på i forhold til utfordringene de sto overfor.

Så ble det gitt en orientering fra LUP om verdien av å benytte en innovativ anskaffelsesmetodikk i fellesskap når kommunene skal løse de utfordringene de står overfor, hva en innovativ anskaffelsesmetodikk innebærer, hvordan prosessen foregår og hva LUP kan bidra med i en slik prosess.

Alle de deltagende kommunene ga sitt JA til å delta på neste steg i prosessen – kartlegge og sortere det felles utfordringsbildet – uten å binde seg til deltagelse i videre prosess (det vil komme opp som et punkt. på et påfølgende steg i prosessen).

En arbeidsgruppe ble etablert bestående av: Tønsberg kommune, GIVAS IKS, Hurdal kommune og Indre Østfold kommune.

Digitalt informasjonsmøte om videre prosess 1.juni 2023

På dette informasjonsmøte ble det presentert et utkast til utfordringsbilde, mandat og rammer/tidsperspektiv fra arbeidsgruppen .
I tillegg ble videre prosess skissert og mer konkret hva kommunene kunne forvente seg på oppstarts-workshopen 6.juni.

Oppstartsworkshop 6.juni 2023

På denne oppstarts-workshop'en fikk kommunene utfordringsbildet "opp på bordet"; og fikk avklart rammebetingelser og styrende strategier, ble enige om hensikt med prosess og gjorde noen prioriteringer om hva som var det viktigste. Se vedlagt oppsummering under dokumenter.

Behovs-workshop 10.oktober 2023

I denne workshopen ble alle behov - hos berørte aktører i hele verdikjeden fra ulike avløpskilder til en så ren Oslofjord (resipienten) som mulig -diskutert.
Prioriterte behov og sammenhenger og hva virksomhetene har behov for å få avklart i en dialog med markedet ble diskutert, Nå gjenstår bearbeiding av BEHOVSBESKIVELSEN – for å få frem alle sider av behovet - før de 22 kommunene i november skal forberede seg til dialogen med markedet.

Forberedende workshop til dialog

I denne workshopen forbereder kommunene seg på dialogen med markedet. vi jobber med å besvare mange spørsmål. Hva er målet med dialogen? Hva ønsker vi å oppnå? Hvem ønsker vi skal delta på dialogen? Hvordan motiverer/mobiliserer vi til deltagelse så vi får de beste innspillene på behovene våre? Hvordan sørge for opplevd nytteverdi for alle som deltar? Hvordan gjennomfører vi den?

Dialogkonferanse 6.mars 2024

Den 6. mars 2024 inviterer kommunene i samarbeid med Norsk Vann og Leverandørutviklings-programmet (LUP), til en dialog for å:

• Gi ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer en god forståelse av utfordringene vi står i, behovene vi har, samt variasjonene av disse
• Få innspill fra dere på mulighetsrommet; hva som finnes av løsninger i dag, og hva vi i samarbeid kan utvikle for å svare opp behovene best mulig
• Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som skal til for å løse de
• Legge til rette for en møteplass for ulike aktører – finne løsninger ved å bringe ulik kompetanse/teknologi sammen
• Skape felles forståelse for muligheter og utfordringer hos de ulike involverte aktører

Les mer

Dette er det de 22 kommunene ønsker tilbakemelding på i skriftlig innspill og en til én-møter (gi innspill der det er relevant for hva din virksomhet kan bidra med):

 

Renseanleggene/renseteknologi

 • Hvilke rensemetoder/løsninger som finnes for sekundær- og tertiærrensing, og også kvartærrensing?
 • Hvilke løsninger svarer opp behovet/rensekravene og andre målsettinger best mulig – som er under utvikling/ er mulig å utvikle ferdig innen gitt tidshorisont?
 • Hva er mulig – i forhold til de ulike rensekravene/nivåene – sett i forhold til lite/stort renseanlegg? – nytt RA, påbygg RA, rehabilitere og optimalisere eksisterende RA?
 • Hva er betydningen av størrelsen på et renseanlegg – vurdering av samhandling i regionen?
 • Valg av løsning/renseteknologi – innvirkning på bemanning/ressurser?
 • Har du innspill til konkrete FoU-prosjekter/utviklingsløp som ville bidra til å optimalisere dagens løsninger? Hvor omfattende ville en evt. prosess være?
 • Hvordan vil du beskrive sammenhengen mellom tilgjengelig areal og renseanlegget; hvilken betydning har det?

Økonomi / drift / beredskap

 • Hvilke økonomiske konsekvenser har de ulike løsningene? Både investering og drift.
 • Har dere innspill på digitalisering, bruk av KI i forhold til å effektivisere drift?
 • Hvordan kan samarbeid mellom ulike anlegg i samme region gi gevinster/være kostnadsreduserende

Virkemidler/finansiering

 • Hvilke muligheter for finansiering/virkemidler til utvikling av nye løsninger eksisterer?

Klima- og miljø

 • Hvordan få lavest mulig klimagassutslipp – direkte og indirekte – gjennom hele verdikjeden; hvordan i forhold til ulike renseteknologier?
 • Intern karbonkilde – er det mulig?
 • Energi – hvordan utnytte energi-potensialet?

Markedet

 • Hvordan kan vi imøtekomme et evt. behov for en møtearena hvor markeder/leverandører kan møtes og utvikle nye samarbeid og teknologier som svarer opp behovet best mulig? Hva er behovet i markedet for det?
 • Hvordan er kapasiteten i markedet i forhold til alle RA’ene som skal bygges? Har det innvirkningen på hvordan vi organiserer anskaffelsene enkeltvis? Nasjonalt?
 • Hva gjør de i utlandet?

Kategorisering av anlegg / standardisering:

 • Om man skulle kategorisere ulike typer anlegg – i forhold til å kunne gi mer målrettede innspill til løsninger for det enkelte type anlegg; hvor mange kategorier og utfra hvilke parametere ville det vært hensiktsmessig å dele de inn i (størrelse? Avløpsvannets beskaffenhet/ sammensetning? rensekrav?….?)?
 • Hva skal til for å standardisere løsninger for mindre renseanlegg?

Konkurransegjennomføring

 • Hvordan bør vi gjennomføre konkurransen?
 • Hvordan redusere risiko for økte kostnader underveis i prosessen (samspill? andre metoder?)

 

Annet tilknyttet leverandørene og konsulentene

 • Hva er balansen på fordeling av risiko og gevinst?
 • Hvilke utfordringer har leverandørene?
 • Er det noe vi ikke har spurt om som dere tenker er vesentlig i prosessen med å anskaffe fremtidens renseanlegg?

 

«Det optimale renseanlegget er ennå ikke bygget» – blir du med videre?

Matchmaking, skriftlig innspill og én til én-møter

De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsninger i én-til-én møter, (se tidsplan nedenfor). Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne utfordringer uten å delta i én-til-én møtene.

Les mer

 Tilrettelegging for at aktører kan “koble seg sammen” for å finne de beste løsningene

TILBUD OM MATCHMAKING: https://forms.office.com/e/90KxCvZPiL     Frist 15.mars 2024 kl.15.00

 

Mulighet for å gi skriftlig innspill og presentere deres innspill i én til én møter med oppdragsgiver

Alle interesserte har anledning til å gi skriftlig innspill og melde seg på én-til-én-møtene. Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller én-til-én-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende konkurranse.

Hva det ønskes innspill på, og praktiske opplysninger i forhold til frister, påmelding og hvordan prosessen foregår, ligger det mer informasjon i invitasjonen til videre dialog.