Revitalisering av Østre brygge, Porsgrunn kommune

Revitalisering av 425 m med kaifronter på Østre brygge i Porsgrunn kommune for å tilføre sentrum nye kvaliteter i tillegg til å løse problemet med kaier i dårlig forfatning. I tillegg til målsettingene om et nytt attraktivt byrom som spiller på lag med omgivelsene i sentrum, har kommunen miljø og klima-ambisjoner for anskaffelsen.

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjennomført en brukerprosess med næringsinteresser og kommunen selv ifm hvilke kvaliteter det er ønskelig skal være en del av løsningen. Det skal være høyt fokus på hva mennesker opplever, sanser og blir påvirket av i et utemiljø som er en viktig del av Porsgrunn sentrum.

Les mer

Følgende interessenter har vært en del av denne prosessen:

 • Porsgrunn min by
 • Visit Telemark/Porsgrunn Next
 • Gårdeiere langs elven
 • Telemarkskanalen
 • Grenland havn IKS
 • Porsgrunn kommune
  • Byutvikling
  • Kommunalteknikk
  • Kultur
  • Næring
 • Bypakke Grenland

 

Interessene har spilt inn et mangfold av ønskede kvaliteter. Noen av disse er:

 • Promenade for gående og syklende
 • Gjestehavn med fasiliteter
 • Bademuligheter
 • Kai for kanalbåter
 • Grøntstrukturer/områder
 • Rekreasjonsområder
 • Nærhet til vannet
 • Med mer

Noen av kvalitetene vil være obligatoriske og noen av kvalitetene vil ligge som opsjoner.

 

Dialog

Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ, offentlig anskaffelse der det legges opp til dialog og samspill med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen. Porsgrunn kommune inviterer derfor interesserte landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører til leverandørdialog. Leverandørdialogen vil bestå av en dialogkonferanse og derpå en-til-en-møter med de aktørene som ønsker det.

Les mer

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Porsgrunn kommune kan nå målsettingene med anskaffelsen – ref. målsettingene under:

 • Gjøre Porsgrunn kommune til en enda bedre kommune å bo i
 • Bidra til en fremtidsrettet byutvikling
 • Fornye elvebredden
 • Løse utfordringer med dårlig tilstand på eksisterende kaier
 • Nytt attraktivt byrom som spiller på lag med omgivelsene i sentrum av byen
 • Økt folkeliv i sentrum som bidrar til et levende bysentrum, mer turisme og økt grunnlag for næringsliv sentralt
 • Være tilpasset helårs bruk

Ambisjoner/målsettinger for miljø og klima:

 • Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Klimagassutslipp fra materialer reduseres med mest mulig ift. dagens kaier
 • Høy levetid og lav LCC for løsning
 • Fossilfri/fossilminimert byggeplass i gjennomføringsfasen, muligheter og konsekvenser
 • Miljøvennlig avfallshåndtering i bygge- og driftsfasen. Stikkord: plastfri byggeplass, avfallsreduksjon mm.