Nytt universitetssjukehus i Stavanger

Helse Stavanger HF er prosjekteier og byggherre for nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023, som er byggetrinn 1 på veien til nytt universitetssjukehus i regionen. I første byggetrinn, med en øvre kostnadsramme på 7 milliarder 2014 kroner (P50 estimatet), skal det bygges ca. 100.000 m2 sykehus på ny tomt på universitetsområdet på Ullandhaug. Alle somatiske senger, akuttfunksjoner og tilhørende støttefunksjoner skal inkluderes i første byggetrinn.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788