Sikring av avfallsanlegg

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har ansvar for innsamling og behandling av farlig avfall i åtte kommuner. De er pålagt å gjøre tilstrekkelige tiltak for å hindre fri adgang og ulovlig dumping på plassen, men den eksisterende løsningen med inngjerding viste seg å ha liten effekt på å avverge allerede påstartede innbrudd, og den virket lite preventivt. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket ROAF seg en sikrings- og varslingsløsning som var effektiv, med ett responssenter og tilpasset de sikrings- og kontrollbehov ROAF til enhver tid står overfor. Løsningen skulle sikre definerte objekter og eiendeler mot innbrudd, tyveri, brann, hærverk o.l. på et tidligst mulig tidspunkt. I tillegg skulle løsningen ha en preventiv virkning på uvedkomne som måtte ønske å ta seg inn på ROAFs eiendommer utenom anleggenes åpningstid.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Resultater

ROAF sparer
170 000
i året
Offentlig besparelsespotensiale
45 millioner
dersom 60% av kommunene skifter til nytt system

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

ROAF ønsket en enklere og billigere vakt- og sikringsløsning som hindret tyveri og kunne oppdage brann tidlig.

Planlegge og organisere

Innkjøper lærte om metoden på et Difi-seminar og en dialogkonferanse hos kolleger i Oslo.

Dialog med markedet

Januar 2015: Dialogkonferanse for potensielle leverandører av varsling og sikring

Gjennomføre konkurranse

April 2015: Konkurransen utlyst med funksjonell kravspesifikasjon. Sommer 2015 vinner Skan-Kontroll konkurransen og startet opp med ny løsning