Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune har likelydende behov knyttet til etablering av regionale responssentertjenester, og vurderte at det kan være gevinster å hente på å samarbeide om anskaffelse av løsning(er). De har derfor valgt å stå sammen om en felles anskaffelse av responssenterløsning for velferdsteknologi med mulighet for regionale responssentertjenester (svartjenester). Kommunene ønsker et fremtidig responssenter som har muligheter til å avlaste hjemmetjenesten og nødetater, mulighet til å håndtere høyt signalvolum og oppnå kritisk brukermasse, mulighet til å møte høye krav til nettverkskapasitet og sikkerhet, og mulighet til å ivareta brukerorienteringen.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Behovet for responssenterløsning er knyttet til to områder: Teknisk løsning med tilnærmet 100% som kan rute signaler fra ulike typer brukernære løsninger til rett sted (responssenter, hjemmetjeneste, pårørende, andre) og arbeidsflate for responssentertjenesten. Kommunene ønsket også å se nærmere på tilleggsfunksjoner inn mot et responssenter.

Dialog

Værnesregionen gjennomførte i desember 2015 en dialogkonferanse. Basert på informasjon fra denne dialogen, og en behovskartlegging i begge regionene, ønsket de nå å utfordre markedet ytterligere på områder de ennå ikke hadde nok informasjon om i forhold til å skulle anskaffe en tilfredsstillende, funksjonell responssenterløsning. De inviterte derfor leverandørene til å besvare skriftlig en RFI (Request For Informastion) som de fikk mulighet til presentere muntlig i en-til-en-møter 25. og 26.oktober 2016. Det kom inn 16 besvarelser som ble presentert i en-til-en-møter.

Ytelses- og funksjonsbeskrivelse på høring

På bakgrunn av den informasjonen de da fikk, utarbeidet de en behovs- og funksjonsbeskrivelse som ble lagt ut på høring. Hensikten med høringen er å få kvalitetssikret beskrivelsene av behov og funksjoner for en responssenterløsning - basert på de innspillene de fikk fra leverandørene.

Værnesregionen og Kongsbergregionen har planer om å lyse ut en konkurranse i etterkant av innspill på høringen.

Konkurranse

Konkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling.

Les mer

Oppdragsgiver skal gjennomføre en felles anskaffelse av responssenterløsning og etablere regionale mottakstjenester av varsler. Mottakstjenestene skal være samlokalisert med dagens legevakter i Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune.

Mottakene skal ha mulighet til å avlaste hverandre ved akutte situasjoner, for å redusere risiko og sårbarhet.

Mottakene skal også kunne håndtere flere kommuner utenfor våre regioner.

Effekter og gevinster

Leverandøren Intelecom (som nå er en del av NetNordic) vant konkurransen. Kommunene og brukerne får mer effektive løsninger, økt trygghet og selvstendighet. Den innovative anskaffelsen har resultert i bedre helsetjenester for mottakerne.

Les mer

Det er en utfordring i hjemmetjenesten å håndtere data fra alarmer som utløses av digitale trygghetsalarmer. Det kan være røyk-, varme- og bevegelsessensorer, GPS-signal, elektronisk medisineringsstøtte, med mer. Et samlokalisert og digitalt responssenter for drift av alarmmottaket, håndterer dette mer effektivt og samtidig øker kvaliteten på responsen. Med den nye responssenterløsningen forenkles arbeidsprosesser, unødvendig aktivitet begrenses og kvaliteten på tilbudet forbedres.

De nye responssentrene bidrar til at håndteringen av store mengder varsler forenkles, fordi samtlige varsler rettes mot én kanal. Responssenteret får øyeblikkelig opp sentral informasjon om brukeren og kan gi mer egnet hjelp, og bedre kunne vurdere om alarmen ble utløst som følge av uhell og med dette unngå bomturer. De ansatte har fått et enkelt, tilgjengelig verktøy ved at de kan registrere og journalføre, få oppdrag og ruteanvisninger til mottakere av helsetjenestene, på mobilen. Responssenteret vil til enhver tid vite hvem som befinner seg nærmest alarmen, og om vedkommende har tid og riktig kompetanse.

Erfaringene fra driften av responssenteret så langt er at ca. 70 prosent av alarmene har blitt avklart av responssenteret. Den tiden tidligere benyttet til å håndtere disset fører til at hjemmetjenesten mer tid til å yte gode tjenester til brukerne.