Aktivisering og egenmestring

Stavanger kommune har gjennomført Norges første innovasjonspartnerskap. Gjennom denne nye innkjøpsprosedyren ønsket de å få fram nye løsninger på utfordringer de har i heldøgnsomsorgen. Aktivisering og egenmestring var stikkord i prosjektet.

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Resultater

Ny løsning utviklet
Aktiviseringsroboten Berntsen er ferdig utviklet og i bruk i Stavanger. Løsningen kjøpes nå inn av andre aktører.

Framdrift

Vudere behov

Stavanger startet med å kartlegge hvilke behov de har innen heldøgnsomsorgen som det kan være interessant og relevant å presentere for markedet. Behovene er kartlagt gjennom workshops med bredt sammensatte grupper, samt gjennom observasjon og intervjuer i utvalgte kommunale institusjoner. Tjenestedesignere har bistått Stavanger i denne prosessen.

Planlegge og organisere

Stavanger har etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe med deltakere fra levekår, innkjøp og administrasjonen. Arbeidet ledes av en prosjektleder. Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet bistår prosjektgruppen i arbeidet. I tillegg er tre virksomheter koblet på prosessen som følgevirksomheter; Bærum, Kristiansand og NAV.

Dialog med markedet

Det er gjennomført to heldags workshops med markedet. Den første handlet om utforsking av innovasjonsrommet, den andre om rammene for et suksessfullt partnerskap.

Konkurranse

Konkurransen ble lyst ut høsten 2017. i Første omgang ble i alt 22 konsortier/enkeltleverandører prekvalifisert, og i alt 18 konsortier/leverandører leverte endelig tilbud. Stavanger kommune valgte ut de 5 beste som ble invitert til forhandlinger i januar 2018. Etter to forhandlingsrunder ble to vinnere kåret i februar 2018.

Utvikling

Stavanger kommune valgte å inngå innovasjonspartnerskap med to vinnere. Grunderselskapet Innocom AS skal utvikle aktiviseringsroboten Berntsen og industriselskapet Topro Industrier AS skal utvikle en smartrullator. Utviklingsprosessen startet i mars 2018.

Akseptansetest og kjøp

Begge løsningene bestod akseptansetesten som gjennomføres som siste ledd av utviklingsløpet. I etterkant har Stavanger kjøpt inn aktiviseringsroboten Berntsen som implementeres gradvis i kommunens tjenester. Smartrullatoren er ikke satt i produksjon.

Om anskaffelsen

Stavanger kommune har gjennom flere år arbeidet med hverdagsrehabilitering og innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenestene. Leve hele livet er en tilnærming som handler om at hver enkelt innbygger skal gis mulighet til å utløse sitt eget potensiale. Egenmestring og selvstendighet er viktige stikkord.

Som bakgrunn for Norges første innovasjonspartnerskap ønsket Stavanger å utforske nærmere på hvordan tilnærmingen i Leve hele livet kunne flyttes inn i heldøgnsomsorgen. I første fase av prosjektet jobbet kommunen med å få opp et behovsbilde som markedet syntes var spennende og interessant.

Stavanger har gjennomført flere spennende dialogaktiviteter med leverandørene, og det utarbeidet rapporter fra disse som er tilgjengelig for alle som er interessert.

Du kan lese mer om prosessen på kommunens hjemmesider.