Sømløse velferdsteknologitjenester

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand til å levere gode og effektive tjenester. Innovasjon Norge finansierer utviklingen av løsningen. RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart

En arbeidsgruppe er i gang med å organisere opp prosjektet med prosjektleder, prosjektgruppe, mandat og en plan for involvering av ulike aktører. Det er mange interessenter i dette prosjektet og det har tette bånd til mange andre pågående prosesser både regionalt og nasjonalt. Den innledende fasen er viktig for å berede grunnen for god framdrift i det videre arbeidet, og for å gjøre de riktige avgrensingene i prosjektet. Marit Svindland er ansatt som prosjektleder.

Behovskartlegging

Det er vinteren 2020/21 gjennomført behovskartlegging med deltakere fra de tjuefem Agderkommunene, Sørlandet sykehus og fastleger.

Dialog med markedet

Det er gjennomført en bred dialog med leverandørmarkedet i april-mai 2021. Nærmere opplysninger om dette finner du på Doffin (følg lenken under).

Les mer

Konkurranse

Konkurransen ble kunngjort på Doffin høsten 2021

Tellu vant konkurransen om innovasjonspartnerskapet - utviklingsløpet i gang sommeren 2022

Tellu vant konkurransen sammen med et knippe underleverandører.