Pågående anskaffelse

Felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand til å levere gode og effektive tjenester. Innovasjon Norge finansierer utviklingen av løsningen. RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart

En arbeidsgruppe er i gang med å organisere opp prosjektet med prosjektleder, prosjektgruppe, mandat og en plan for involvering av ulike aktører. Det er mange interessenter i dette prosjektet og det har tette bånd til mange andre pågående prosesser både regionalt og nasjonalt. Den innledende fasen er viktig for å berede grunnen for god framdrift i det videre arbeidet, og for å gjøre de riktige avgrensingene i prosjektet. Marit Svindland er ansatt som prosjektleder.

Behovskartlegging

Det er vinteren 2020/21 gjennomført behovskartlegging med deltakere fra de tjuefem Agderkommunene, Sørlandet sykehus og fastleger.

Dialog med markedet

Det vil bli gjennomført en bred dialog med leverandørmarkedet i april 2021.

Kristiansand kommune har laget et fin sak om tildelingen av midler fra Innovasjon Norge. Den kan du lese her.