FangstID

Korrekt registrering av ressursuttaket (fangsten) er et premiss for bærekraftig forvaltning og høsting av fellesskapets viltlevende marine ressurser og for like konkurransevilkår mellom nasjoner og mellom de enkelte næringsaktørene. Derfor har Fiskeridirektoratet etablert et mål om at fangst og tildelte kvoter skal avregnes fartøyet mens det er på havet. Fiskeridirektoratet utfordrer med denne før-kommersielle anskaffelsen (innovasjonskonkurranse) markedsaktører til å utvikle løsninger for automatisert innsamling av verifiserte data om høstingen. Løsningen skal etter hvert tas i bruk i hele bredden av fangstflåten.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Ole Høstmark

Ole Høstmark

Prosjektleder

ole.hostmark@fiskeridir.no
+47 970 61 329
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Resultater

Hovedmålsetting
Hovedmålsettingen for prosjektet er å utvikle teknologiske løsninger tilpasset ulike fartøygrupper som har begrenset eller ingen behov for menneskelig interaksjon og som sikrer innsamling av etterprøvbare data. Dette skal skje så tett opp mot ressursuttaket som mulig. Slike løsninger vil gi et objektivt regnskap over ressursuttaket.

Om anskaffelsen

Hovedaktiviteter

Forprosjektfasen - gjennomført 2021

Markedsdialog og faglige nettverk har vist at utvikling av en automatisert ressurskontroll om bord på fartøy er innenfor rekkevidde. Fiskeridirektoratet er for eksempel kjent med at det i dag allerede finnes løsninger om bord på enkelte torsketrålere som registrerer fangsten som tas om bord blant annet for å ha kontroll på fangstens kvalitet og utnyttelse av råstoffet som leveres av norsk leverandørindustri. Disse løsningene er derimot ikke tilpasset forvaltningens behov og benyttes per i dag ikke til kvoteavregning eller ressursregistrering.

Les mer

Utfordringene ligger blant annet i at fiskeflåten består av svært ulike fartøy som benytter ulike fangstredskaper. Fiskeflåten består av alt fra nevnte torsketrålere til enmannsjarker på få meter. Videre er det stor forskjell på kvantum og metode for å ta fangst om bord i fartøy. Her kan det nevnes pelagiske fiskerier som benytter snurpenot og pumper store kvantum av fangst om bord på kort tid samt mindre sjarker som ved hjelp av maskinkraft drar om bord teiner eller garn. Det vil derfor være behov for å utvikle ulike løsninger tilpasset ulike fartøygrupper og fangstredskaper.

Utlysning, evaluering og kontraktsinngåelse

Konkurransen om den før-kommersielle anskaffelsen (innovasjonskonkurransen) vil etter planen utlyses i andre kvartal 2022.

Les mer

Her er utlysningen på Doffin

Fase 1 - design og konseptfase

Planlagt i tredje kvartal 2022

Fase 2 - utviklingsfase

Planlagt fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023

Fase 3 - testfase

Planlagt fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2025

Sluttevaluering og formidling

Planlagt 2025