Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Prosjektet har som mål å utvikle løsninger for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sanntid i sykehus.

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart av prosjektet

Det ble innledningsvis satt ned en arbeidsgruppe som startet med å få engasjert prosjektleder, sette sammen prosjektgruppe og utarbeide prosjektplan. Prosjektleder Odd Arild Lehne kom på plass høsten 2021 og arbeidet med innretningen på det videre prosjektet er godt i gang.

Behovskartlegging

Det foreligger mye kunnskap om behovet og arbeidet med å samle og sammenstille denne er i gang. Det vil i tillegg bli gjennomført behovskartlegging på områder der det er nødvendig for å få opp et samlet bilde over dagens utfordringer. Prosjektet har gått til anskaffelse av designstøtte i arbeidet med å kartlegge behovet. En samlet presentasjon av behovene vil bli forelagt leverandørene gjennom markedsdialogen.

Dialog med markedet

Det gjennomføres digital markedsdialog i perioden juni til august. Det hele startet med dialogkonferanse 4. juni, og i ukene etterpå vil prosjektet gjennomføre 1 til 1 møter med aktuelle leverandører. Hele dialogkonferansen ligger i opptak i en lenke under her.

Les mer

Om anskaffelsen

 

Oslo Universitetssykehus er landets største kirurgiske sykehus. Det gjennomføres hvert år 54.000 planlagte og øyeblikkelige operasjoner. Dagens systemer for planlegging av bemanning, styring av rom/utstyr og pasientadministrasjon er i begrenset grad integrert og er i vesentlig grad basert på manuell planlegging. Dette medfører at sykehuset ikke klarer å utnytte de totale ressursene på en god nok måte.

For bedre planlegging av virksomheten søker sykehuset gjennom innovasjonspartnerskapet å utvikle nye innovative løsninger og systemer. Målet er å oppnå bedre resultater for pasientene og ressurseffektivisering i sykehuset.

Sykehuset har opprettet en egen nettside der de samler all relevant dokumentasjon om prosjektet.