Pågående anskaffelse

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Prosjektet har som mål å utvikle løsninger for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sanntid i sykehus.

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart av prosjektet

Det ble innledningsvis satt ned en arbeidsgruppe som startet med å få engasjert prosjektleder, sette sammen prosjektgruppe og utarbeide prosjektplan. Prosjektleder Odd Arild Lehne kom på plass høsten 2021 og arbeidet med innretningen på det videre prosjektet er godt i gang.

Behovskartlegging

Det foreligger mye kunnskap om behovet og arbeidet med å samle og sammenstille denne er i gang. Det vil i tillegg bli gjennomført behovskartlegging på områder der det er nødvendig for å få opp et samlet bilde over dagens utfordringer. Prosjektet har gått til anskaffelse av designstøtte i arbeidet med å kartlegge behovet. En samlet presentasjon av behovene vil bli forelagt leverandørene gjennom markedsdialogen.

Dialog med markedet

Det gjennomføres digital markedsdialog i perioden juni til august. Det hele startet med dialogkonferanse 4. juni, og i ukene etterpå vil prosjektet gjennomføre 1 til 1 møter med aktuelle leverandører. Hele dialogkonferansen ligger i opptak i en lenke under her.

Les mer

Oslo Universitetssykehus er landets største kirurgiske sykehus. Det gjennomføres hvert år 54.000 planlagte og øyeblikkelige operasjoner. Dagens systemer for planlegging av bemanning, styring av rom/utstyr og pasientadministrasjon er i begrenset grad integrert og er i vesentlig grad basert på manuell planlegging. Dette medfører at sykehuset ikke klarer å utnytte de totale ressursene på en god nok måte.

For bedre planlegging av virksomheten søker sykehuset gjennom innovasjonspartnerskapet å utvikle nye innovative løsninger og systemer. Målet er å oppnå bedre resultater for pasientene og ressurseffektivisering i sykehuset.

Sykehuset har opprettet en egen nettside der de samler all relevant dokumentasjon om prosjektet.