Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Prosjektet har som mål å utvikle løsninger for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sanntid i sykehus.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering og oppstart av prosjektet

Det ble innledningsvis satt ned en arbeidsgruppe som startet med å få engasjert prosjektleder, sette sammen prosjektgruppe og utarbeide prosjektplan. Prosjektleder Odd Arild Lehne kom på plass høsten 2021 og arbeidet med innretningen på det videre prosjektet er godt i gang.

Behovskartlegging

Det foreligger mye kunnskap om behovet og arbeidet med å samle og sammenstille denne er i gang. Det vil i tillegg bli gjennomført behovskartlegging på områder der det er nødvendig for å få opp et samlet bilde over dagens utfordringer. Prosjektet har gått til anskaffelse av designstøtte i arbeidet med å kartlegge behovet. En samlet presentasjon av behovene vil bli forelagt leverandørene gjennom markedsdialogen.

Dialog med markedet

Det gjennomføres digital markedsdialog i perioden juni til august 2021. Det hele startet med dialogkonferanse 4. juni, og i ukene etterpå vil prosjektet gjennomføre 1 til 1 møter med aktuelle leverandører. Hele dialogkonferansen ligger i opptak i en lenke under her.

Les mer

Konkurranse

Konkurransen ble gjennomført i tett samarbeid med Sykehusinnkjøp. OUS fikk to gode tilbud og gikk i forhandlinger med 3 konsortier. Strategi for kommersialisering var lagt inn som et viktig element i konkurransen og KPMG ble til slutt tildelt kontrakten. Med i konsortiet er også ServiceNow, Neo Consulting og designbyrået Comte.

Utviklingsfasen

Utviklingen av løsningen startet høsten 2022. OUS har valgt å flytte arbeidet med prosjektet til samhandlingsarenaen Health2Be i Forskningsparken der de ønsker å legge til rette for åpen innovasjon. Dersom aktørene lykkes med utviklingsløpet vil løsningen ha stort potensiale i et internasjonalt marked.