Pågående anskaffelse

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Innovasjonsløft

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

Prosess

Oppstart og prosjektorganisering

Det er engasjert en prosjektleder, og en prosjektgruppe er etablert. I gruppen deltar personer med fagkunnskap fra pre-hospitale tjenester, teknologi, innkjøp og innovasjon. Det er nedsatt en styringsgruppe med bred representasjon fra mange aktører.

Behov

Vestre Viken HF jobber nå med behovskartlegging, og har engasjert tjenestedesignere for å få tydelig fram brukerstemmer i den videre dokumentasjonen av behovet. Kunnskapen fra dette arbeidet er dokumentert og tjenestereisen er visualisert. I tillegg er tekniske behov og rammevilkår i forbindelse med utvikling og implementering for ny løsning kartlagt og visualisert.
Behovskartleggingen er samlet i en egen rapport.

Dialog med markedet

Vestre Viken gjennomførte en dialogkonferanse 14. oktober 2019 med ca 100 deltagere - hvorav ca. 60 % var leverandører. På konferansen fikk deltagerne informasjon om prosjektet og behovet, samt at de i fellesskap diskutere utfordringsbildet og mulighetsrommet.
AMK-operatørene føler mange ganger at de har bind for øynene. Det tar lang tid å stille spørsmål for å finne ut hva som faktisk foregår. "Kunne vi bare sett!" har AMK-operatørene uttrykt flere ganger. "Da kunne de veiledet bedre. Gitt raskere og riktigere hjelp. Og reddet potensielt flere liv."

Les mer

 

Formålet med dialogkonferansen 

Formålet med dialogkonferansen var å gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet slik at de kunne dele sin  kunnskap og gi innspill om mulighetsrommet og alternative, innovative forslag til løsningsutvikling av en vidoesamtale med AMK. Vestre Viken hadde også en målsetting om at dialogen skulle bidra til å avklare forutsetninger for løsningsutvikling- og implementering. Konferansen ga også en mulighet for leverandørene til  å søke sammen i et samarbeid for å løse behovet/utfordringsbildet.

Om innholdet på konferansedagen

Konferansen var to-delt. Første del av konferansen skulle gi deltagerne en god forståelse av behovet og rammene for prosjektet. Prosjektleder Hans-Christian Platou orienterte om økonomiske rammer, forela en foreløpig tidsplan for prosjektet og ga deltagerne en oversikt over organisering, samarbeidspartnere og følgevirksomheter i prosjektet.

Deretter ga lederen for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, Lise-Mette Lindland et»kræsjkurs i AMK»; en konkret beskrivelse av hva som foregår i hele tjenesteforløpet fra nødtelefonen ringer på AMK til operasjonen er avsluttet. Hvordan de samhandler på AMK, hvilke aktører de samhandler med «eksternt», hvordan samtalen skjer og hvilke systemer AMK benytter i dag

Så fikk deltagerne et innblikk i IKT-systemene som benyttes på AMK-sentralen i dag, og ikke minst IKT-systemer og prosjekter som vil ha innvirkning på en løsning for videosamtale med AMK. Teknisk rådgiver i Vestre Viken, Terje Pettersen, synliggjorde hvilke systemer som bidro til hva og hvordan de ulike systemene samhandler og har innvirkning på hverandre.

Vestre Viken skal utvikle en løsning for videosamtale med AMK gjennom et innovasjonspartnerskap. Cecilie Møller Endresen fra Leveradørutviklingsprogrammet ga derfor en introduksjon til innovasjonspartnerskap, både som en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i lov om offentlige anskaffer, og som en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom det offentlige og næringslivet.

Helt til slutt, i første del av konferansen, ble innsikter fra behovskartleggingen presentert av Live Kvelland i Making Waves. Disse innsiktene dannet grunnlaget for arbeidet i workshopen i del 2 av konferansen, som hadde følgende temaer:

  • Brukeropplevelse og arbeidshverdag
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Teknologi
  • Innovasjonspartnerskap

Gruppene i workshopen var sammensatt av ansatte i Vestre Viken, samarbeidspartnere, følgevirksomheter og leverandører. Gruppene ble utfordret på å gi innspill til temaene med utgangspunkt i noen spørsmål det var viktig for Vestre Viken å få innspill på før de nå skal utforme konkurransegrunnlaget. Innspill kom på rullende bånd og Vestre Viken fikk nyttige innspill som de nå må fordøye for å se hvordan de nå skal rigge anbudet og hvilke dimensjoner utviklingsløpet skal ha.

 

Veien videre etter dialogkonferansen

Resultatet fra workshopen blir nå bearbeidet og sammenstilt i et notat som deles åpent på prosjektet hjemmeside og på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN.  Det vil inngå i bakgrunnsmaterialet som leder fram mot anbudet. Nå etter dialogkonferansen gjøres det en vurdering om det er behov for ytterligere dialog med markedet før konkurransegrunnlaget utarbeides. Om det blir aktuelt, vil det en tid etter dialogkonferansen bli sendt ut informasjon om dette. Det vil da evt. være i form av skiftlig innspill på konkrete spm. det ønskes avklaringer på. Det vil da også være mulig å presentere de skriftlige innspillene i én til én-møter.

Her finner du alle presentasjonene fra dialogkonferansen:

1 Introduksjon til konferansen og film

2 Presentasjon av prosjektet Hans Christian Platou

3_Kræsjkurs i AMK Lise Mette Lindland

4 IKT systemer Terje Pettersen

5 Dialog og innovasjonspartnerskap Cecilie M. Endresen

6 Innsikter fra behovskartleggingen Live Kvelland

7 Introduksjon til workshop Therese Jahnsen

8 Oppsummering og veien videre Hans Christian Platou

Høringsrunde før konkurranse

Dialogen med markedet høsten 2019 ga mange gode innspill til behovsbeskrivelsen som ble hensyntatt i arbeidet med konkurransegrunnlaget. For å sikre at prosjektet vil "treffe" med konkurransegrunnlaget gikk Vestre Viken HF ut med en 0,8-versjon av konkurransegrunnlaget, som prosjektet ønsket tilbakemeldinger på i en høringsrunde.
Etter å ha hensyntatt innspill fra høringsrunden, publiserte Vestre Viken HF konkurransegrunnlaget 24.februar 2020. Nå inviterer de til en tilbudskonferanse hvor det også legges til rette for partnering.

Les mer

I etterkant av utlysningen arrangerer Vestre Viken HF med samarbeidspartnere leverandører til en halvdagskonferanse 10.mars 2020 for å informere om innovasjonspartnerskapet og utlysningen. Det vil også legges til rette for partnering slik at det blir lettere å etablere konsortier for leveranse av tilbud.

HER finner du hele utlysningen av innovasjonspartnerskapet.

 

Konkurranse

Oppdragsgiver ønsker med denne anskaffelsen å inngå ett eller flere partnerskap for leveranse av løsning som gjør‏‏‎‏‏‪‬‎‏‏‬‎‪‪‪‪‎‬‎‏ det mulig for AMK-operatører, og senere operatører på legevaktsentraler, å håndtere videosamtale med innringer.
Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling.

Ved behov for akutt helsehjelp ringer publikum 113, og kommer i telefonisk kontakt med en operatør på AMK. Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Samtidig må løsningen ivareta dokumentasjonsplikten som gjelder for AMK. Dagens videoløsninger dekker ikke disse spesielle behovene.