Tunnelsikkerhet

I arbeidet med 0-visjonen for hardt skadde og drepte i trafikken, retter Statens vegvesen i dette utviklingsprosjektet oppmerksomheten mot tunnelsikkerhet. De utfordrer markedet på løsninger som gjør det mulig å oppdage hendelser, gi informasjon om hva som skjer og hjelp til selvredning. Utviklingsprosjektet er én av fire innovasjonspartnerskap som fikk midler fra Innovasjon Norge i 2017. Statens vegvesen får prosjektstøtte i gjennomføringen fra Innovasjon Norge, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Resultater

Godkjent test
Fra oppsummeringen i prosjektets sluttrapport
Resultatene etter godkjenningstestene tilsier at det er all grunn til å tro at EVACSOUND vil fungere etter sin hensikt som et lys- og lydbasert evakueringssystem i lange ett-løps vegtunneler.

Prosess

Behovskartlegging

Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Les mer

Når det gjelder tunnelsikkerhet kunne man jobbet i flere mulige retninger; tiltak for å unngå hendelser, skadebegrensning ved hendelser, selvregning, tunnelkonstruksjon og drift. For lykkes  innenfor de gitte økonomiske rammene i tildelingen fra Innovasjon Norge og for å oppfylle krav om fremdrift måtte problemstillingen avgrenses. Valget falt på selvredning med behov for å oppdage hendelser, gir informasjon om hva som skjer og hjelp til selvredning.

Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført en analyse av samfunnsnytte, det ble innhentet relevant innsikt fra eksisterende undersøkelser og rapporter, og det ble gjennomført en kvalitativ undersøkelser for å avdekke hvilke tanker trafikantene gjør seg når det blir stopp i en tunnel, hvor de søker informasjon, og i hvilken grad de vet hva de skal foreta seg dersom det oppstår alvorlige hendelser.

Dialog med markedet

Gjennom markedsdialogen før utlysning av innovasjonspartnerskapet ønsker Statens vegvesen å avdekke om leverandørene forstår behovet, om de er interessert, og om det finnes leverandører som mener de kan utvikle en løsning gjennom innovasjonspartnerskapet. Man ønsker også å kartlegge om det allerede finnes anskaffelsesklare løsninger i markedet. Løsninger som allerede finnes i markedet kan ikke omfattes av innovasjonspartnerskapet ettersom prosedyren setter krav til det.

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier

Når det gjelder kvalifikasjonskrav skal oppdragsgiveren særlig stille krav til leverandørens kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkludert utvikling og implementering av innovative løsninger. Oppdragsgiveren bør være oppmerksom på at å stille for strenge kvalifikasjonskrav kan medføre at små og mellomstore bedrifter utelukkes fra å delta i konkurransen. Husk at gründerbedrifter/oppstartbedrifter kan ha kvalifikasjoner på utvikling selv om de ikke har en egen forskningsavdeling.

Tilbud og forhandlinger

Etter pre-kvalifiseringen leveres det tilbud fra kvalifiserte leverandører eller konsortium. Gjennomføringen av konkurransen om å inngå et innovasjonspartnerskap skal, med enkelte unntak, skje etter de samme reglene som konkurranse med forhandling. Det skal angis i konkurransegrunnlaget hvordan forhandlingene planlegges gjennomført.

Les mer

Til forskjell fra prosedyren konkurranse med forhandling, kan oppdragsgiveren ved innovasjonspartnerskap ikke tildele kontrakten uten å gjennomføre forhandlinger.

Forhandlingene kan gjelde alle sider av tilbudet. Formålet med forhandlingene er å tilpasse tilbudene til oppdragsgiverens behov og eventuelle krav som er stilt i konkurransegrunnlaget, og da særlig tildelingskriteriene. Det er ikke tillat å forhandle om tildelingskriteriene og absolutte krav, ettersom det vil være i strid med kravene til forutberegnelighet og likebehandling.

Oppdragsgiveren skal avslutte forhandlingene ved å sette en felles frist for mottak av endelige tilbud fra de gjenværende leverandørene. Det er ikke tillatt å forhandle om de endelige tilbudene.

Les mer om konkurransegjennomføring

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap. Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre. Skal leverandørene konkurrere om den beste løsningen er prosedyrene konkurransepreget dialog eller før-kommersiell anskaffelse mer egnet enn innovasjonspartnerskap.

Les mer

Konkurransen ble kunngjort i Doffin 1.juni 2018. Av totalt 17 tilbydere ble 16 inviterte til videre forhandlingsrunder. Etter to forhandlingsrunder ble tre tilbydere med i sluttforhandlingene som endte med at Trafsys AS. fra Bergen ble valgt som partner med utviklingssystemet EVACSOUND som er et lyd- og lysbasert evakueringssystem i vegtunneler. Kontrakten ble undertegnet 12.mars 2019 med en tidsramme for gjennomføring på i alt 18 måneder og en kostnadsramme på kr. 6,4 mill.kr.

Følgende underleverandører til Trafsys har vært med i prosjektet:
• Sintef Akustikk, Trondheim – utvikling av psykoakustikk
• NORCE, Bergen – branndeteksjon
• Norphonic, Bergen – akustikk, kommunikasjon, høytalere

Opsjon på kjøp

Kjøpsopsjonen i innovasjonspartnerskapet er utløst i form av et pilotprosjekt der EVACSOUND skal testes ut i én tunnel med regulær trafikk. Resultatene av pilotprosjektet forventes å foreligge i 2023

Om anskaffelsen

Behov

Etter en grundig behovskartlegging falt Statens vegvesen ned på følgende behovsbeskrivelse for dette utviklingsprosjektet:

Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel


Evakuering av tunnel ved brann eller en annen hendelse, har som utgangspunkt prinsippet om selvredning. Det vil si at trafikantene snarest mulig selv må ta seg ut av tunnelen enten til fots eller ved hjelp av kjøretøy. Selvredningsprinsippet er generelt akseptert i samfunnet, også internasjonalt, og gjelder for alle typer byggverk og hendelser.

For at selvredning i tunnel skal kunne fungere godt i praksis, må tunnelen være utformet for og utrustet med teknologi eller annet utstyr som gir støtte til trafikanter og innsatsmannskaper i en nødsituasjon. Dette er ikke tilfellet i dag. Det er også sentralt at befolkningen er klar over prinsippet og dets hensikt.

Evakuering og forutsetninger for å redde seg selv

Der er gjennomført en rekke spørreundersøkelser om hva trafikantene mener om norske vegtunneler og om hvordan det er å kjøre gjennom dem, eksempelvis intervjuene som er foretatt blant trafikantene som var i tunnelen under brannene i Gudvangatunnelen og Oslofjordtunnelen.

Flere offentlige granskinger (Statens Havarikommisjon for Transport, Vegtilsynet og Riksrevisjonen) påpeker imidlertid at selvredning i tett røyk er en stor påkjenning og stiller for store krav til trafikantene. De påpeker alle at det er stort behov for å forbedre forutsetningene for at selvredning skal kunne fungere.

Gjennomgående viser svarene fra de trafikantene som har vært utsatt for branner og som har måttet redde seg ut av tunnelene at de savner følgende:

  • Informasjon om hva som har skjedd
  • Informasjon om hva de bør gjøre
  • Bedre styring av ventilasjonen slik at så få som mulig blir innhentet av røyken
  • De som har vært i røyken etterlyser håndlist eller en mulighet for å kunne føle seg ut
  • Optisk bistand gjennom lys-list eller lignende
  • Mulighet for å kunne oppholde seg i et røyktett rom

Prosjektets målsetning og behov

Prosjektets målsetning er at det blir utviklet nye og smarte løsninger for at selvredningsprinsippet skal kunne fungere i norske vegtunneler. Prosjektet skal føre frem til et ferdig produkt eller ny metodikk som etaten kan kjøpe om løsningen oppfyller de riktige kravene og forutsetningene.

Innovasjonspartnerskap som prosedyre

Innovasjonspartnerskap er en ny prosedyre som ble innført 1. januar 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger. Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille og kjøpe løsninger ingen har sett før og tildeler derfor midler for gjennomføringen av Innovasjonspartnerskap. Det som er spesielt med ordningen er at man kan utvikle en nye løsning og gå til anskaffelse i etterkant i én og samme kontrakt.